Інвестиційна політика — Енциклопедія Сучасної України

Інвестиційна політика

ІНВЕСТИЦІ́ЙНА ПОЛІ́ТИКА – сукупність правових, адміністративних, організаційних та економічних заходів і важелів держави, спрямованих на розширення й активізацію інвестиційних процесів у різних регіонах, сферах та галузях економіки. Осн. завданням І. п. як одного із найважливіших чинників стимулювання соц.-екон. розвитку країни є створення сприятливого інвестиц. клімату і стимулювання припливу капітал. вкладень у вироб-во; інвестиц. забезпечення структур. перебудови економіки; мобілізація всіх джерел інвестиц. ресурсів та їхнє ефективне використання; стимулювання розвитку пром. сфери економіки; забезпечення зростання ВВП і створення умов для нарощування внутр. інвестиц. ресурсів. Серед заходів І. п. держави – прийняття законів та ін. норматив. актів, що регулюють інвестиц. діяльність; надання фінанс. допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджет. позик на інвестиц. розвиток окремих регіонів, галузей та вироб-в; встановлення антимонопол. заходів, держ. норм і стандартів в інвестиц. сфері; розвиток і захист екон. конкуренції; визначення умов користування землею, водою та ін. природ. ресурсами; проведення обов’язк. держ. експертизи інвестиц. програм і проектів буд-ва; забезпечення захисту інвестицій. І. п. – складова заг.-держ. екон. політики. У свою чергу, її осн. структур. елементами є бюджетна, фіскал., грошово-кредитна, амортизац. інновац., регулювання фонд. ринку, заохочення іноз. інвестицій політика тощо. За допомогою І. п. держава може безпосередньо впливати на зміну обсягів вироб-ва, прискорення НТП, зміну структури сусп. вироб-ва і розв’язання багатьох соц. проблем. І. п. здійснюють через механізм держ. регулювання інвестиц. діяльності, зміст якого визначено у Законі України «Про інвестиційну діяльність» (1991). Концептуал. засади сутності І. п. та її ролі в екон. зростанні сусп-ва змінювалися та розвивалися під впливом розвитку екон. теорії, що базувалася на класич., неокласич., кейнсіан. та ін. моделях механізму ринк. регулювання нац. економіки. Вагомого значення проблемі держ. регулювання інвестиц. процесів і складовим І. п. надавав англ. економіст Дж.-М. Кейнс, який уперше вказав на необхідність стимулювання інвестиц. процесу шляхом втручання держави в економіку через стимулювання ефектив. попиту. Узявши за основу тезу про те, що визначал. складова ефектив. попиту – інвестиц. попит (вироб. споживання), він запропонував впливати на інвестиц. процеси за допомогою грошово-кредит. і бюджет. політики. В Україні роль І. п. у екон. зростанні сусп-ва досліджували Б. Данилишин, М. Корецький, О. Дацій, М. Чумаченко, С. Аптекар, М. Білопольський та ін. Активну участь у формуванні та реалізації держ. політики у сфері інвестиц. діяльності бере Держ. агентство з інвестицій та упр. нац. проектами України. За його сприяння 2010 розроблено та прийнято Концепцію Держ. цільової екон. програми розвитку інвестиц. діяльності на 2011–15, метою якої є створення умов для активізації інвестиц. діяльності, спрямов. на модернізацію реал. сектору економіки та забезпечення сталого екон. розвитку. Пріоритет. напрямами І. п. держави повинні бути: стимулювання залучення інвестицій у ключові сектори економіки регіонів, які визначають стратег. пріоритети їхнього розвитку; нарощування інвестиц. ресурсів усіх суб’єктів господарювання; підтримка малого та середнього бізнесу; сприяння створенню та впровадженню інновацій, включаючи поширення сучас. технологій, зокрема для зниження ризиків виникнення техноген. катастроф; розвиток туризму, охорона культур. спадщини та ін. Крім того, для забезпечення екон. зростання суттєвими мають стати реалізація н.-д. та дослідно-конструктор. робіт, впровадження інновацій, що сприятимуть розвитку та підвищенню конкурентоспроможності регіонів і держави загалом.

Літ.: Чумаченко М., Аптекар С., Білопольський М. та ін. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Д., 2003; Данилишин Б. М., Корецький М. Х., Дацій І. О. Інвестиційна політика в Україні. Д., 2006; Кейнс Дж.-М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. Москва, 2011. Див. також літ. Інвестиційний фонд.

Т. В. Майорова

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Т. В. Майорова . Інвестиційна політика // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13324 (дата звернення: 07.05.2021)