Загальна історія — Енциклопедія Сучасної України

Загальна історія

ЗАГА́ЛЬНА ІСТО́РІЯ Термін «З. і.» був широко вживаним у вітчизн. істор. науці у 19 – на поч. 20 ст. Ним позначали комплекс істор. дисциплін, до якого входили: зарубіжна історія, стародавня історія та спец. істор. дисципліни. Словосполучення «З. і.» (рос. – «всеобщая история») використовували також для найменування каф. істор.-філол. ф-тів у Харків., Київ. та Новорос. (Одеса) ун-тах. Поява терміна «З. і.» у зарубіж. істор. літ-рі пов’язана із працею філософа І. Хладеніуса «Allgemeine Geschichtswissenschaft» («Загальна історична наука», Ляйпциґ, 1752). Його застосовували на позначення нового розуміння історії – не як універсал. історії, що є «сумою» окремих подій і наставницею життя, а як історії, що є раціонально влаштованою системою дослідж. людських дій, чия цілісність розкривається через їх осмислення (див. Філософія історії). Терміном «З. і.» послуговувалися А.-Л. Шльоцер, І. Кант, Г. Луден, Вольтер, Ф. Ґізо. Засн. ґеттінґен. школи істориків і основоположник модер. нім. історіографії І. Гаттерер 1767–71 видавав впливовий фаховий ж. «Allgemeine historische Bibliothek». Важливе значення для змістов. наповнення терміна мала праця В. фон Гумбольдта «Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers» («Про завдання історіографів», 1821), в якій автор виклав власне бачення мети істор. науки: представляти кожну подію як частину сукупного, або ж уміти розпізнати в кожній події контури історії загалом. З появою й поширенням у 2-й чв. 19 ст. «Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie» («Лекцій з філософії історії») Ґ. Геґеля термін «З. і.» поступово почав витісняти термін «всесвітня історія». В сучас. укр. історіографії термін «всесвітня історія» вживають як умовну назву зарубіж. та стародав. історії.

Літ.: Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в России в ХIХ и начале ХХ века. Ч. 1. Ленинград, 1929; Кареев Н. Основы русской социологии. С.-Петербург, 1996; Вернадский Г. В. Русская историография. Москва, 1998; Козеллек Р. Минуле майбутнє: Про семантику історичного часу / Пер. з нім. К., 2005.

Статтю оновлено: 2010
Цитувати статтю
С. П. Стельмах . Загальна історія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15130 (дата звернення: 09.03.2021).