Землеробство альтернативне — Енциклопедія Сучасної України

Землеробство альтернативне

ЗЕМЛЕРО́БСТВО АЛЬТЕРНАТИ́ВНЕ – форма господарювання, спрямована на максимальне наближення ведення землеробства до природних процесів кругообігу біогенних елементів. Осн. завдання – вироб-во екологічно безпеч. продукції, тому його іноді називають екол. землеробством. Мета З. а. – збереження й підвищення родючості ґрунтів, захист довкілля, зниження матеріало- й енергоємності вироб-ва, поліпшення якості продукції, забезпечення стійкості агроекосистем. Нині З. а. є актуал., особливо в індустріально розвинених країнах. Міжнар. орг-ція орган. землеробства 1980 прийняла рішення про доведення світ. вироб-ва екологічно безпеч. продуктів до 10–20 % заг. обсягу ринк. потенціалу. На сучас. етапі у розвинених країнах світу кількість госп-в екол. землеробства не перевищує 1–2 % їх заг. чисельності. З. а. об’єднує такі напрями: орган., орган.-біол., біодинаміч., система ANOG, відновлювал. (власне укр. модель). Моделі З. а. країн Заходу побудовані на жорсткому обмеженні використання пром. ресурсів, особливо водорозчин. форм добрив, насамперед азотних і пестицидів. При З. а. трудові витрати зростають на 12–20 % та на 22–90 % знижується продуктивність праці, можливе зменшення врожайності с.-г. культур на 40 %. Ці недоліки збалансовують за рахунок торг. націнок на біологічно чисту продукцію. Заг. ознакою екол. землеробства є надання важливого значення бобовому компоненту в сівозмінах, використанню вторин. продукції рослинництва і сидератів з повним або частковим обмеженням застосування штуч. добрив і пестицидів. В орган. землеробстві використовують низькоконцентровані природні мінерали для удобрення. Біодинамічне землеробство виникло в 30-х рр. 20 ст. на засадах антропософ. уявлень, пов’язаних із впливом косміч. сил, зірок і планет, які формують біоритми і зовн. прояви життя залежно від природ. умов. Його основоположником став Р. Штейнер, створивши низку біодинаміч. ферм, на яких для удобрення використовували компости з різними мінерал. добавками (кремній), рогове і кістк. борошно, вапняк, для захисту рослин – препарати з кремнію та на рослин. основі. Ця система в Україні не набула поширення, проте на практиці при компостуванні соломи злак. культур і зеленої маси рослин отримують штуч. гній, придатний для виготовлення органо-мінерал. добрив. Систему ANOG розроблено за принципами традиц. систем землеробства як «близьку до природи», враховуючи індивід. схеми використання добрив і застосування всіх синтетич. препаратів, крім гербіцидів. Виходячи з критеріїв сучас. розвитку сусп-ва, для України перспектив. є відновлювал. система землеробства – комплекс організац. і агротех. заходів, спрямованих на екологічно збалансоване й ощадне ведення с. госп-ва. Вона передбачає залучення й оптимал. використання місц. природ. орган. і мінерал. ресурсів, відходів тваринництва і вторин. продукції рослинництва та відповід. технологій – фіксації атмосфер. азоту за рахунок бобових культур, симбіотич. та асоціатив. дій культивованих штамів ґрунт. мікрофлори, біопрепаратів фосформобілізац., а також захис. дій з застосуванням у системі удобрення оптимал. доз мінерал. добрив з поступовою заміною їх органо-мінеральними біоактивними, інтегрованого захисту рослин з переважанням біопрепаратів захис. дії та агротех. методів.

Літ.: Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва. К., 1992; Дегодюк Е. Г., Дегодюк С. Е., Ксав’є Ф., Хоткевич Г. Ефективність традиційних і новітніх форм «біологізації» землеробства на чорноземі типовому Правобережного Лісостепу // Агрохімія і ґрунтознавство: Міжвід. темат. наук. зб. Спецвип. Х., 1998. Ч. 2; Чернышев В. А., Чекарес А. И. Агроэкология. Москва, 2000; Дегодюк Е. Г., Дегодюк С. Е. Еколого-техногенна безпека України. К., 2006.

Е. Г. Дегодюк

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Е. Г. Дегодюк . Землеробство альтернативне // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15963 (дата звернення: 14.05.2021)