Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ


Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУ́ТУ СВІТОВОЇ́ ЕКОНО́МІКИ І МІЖНАРО́ДНИХ ВІДНО́СИН НАНУ» Засн. 1994 у Києві Ін-том світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ. Виходить двічі на рік; наклад 300 прим. Матеріали вміщує укр. і рос. мовами. Темат. спрямованість статей: світ. госп-во і міжнар. екон. відносини; економіка й упр. нац. госп-вом і підпр-вами; розвиток продуктив. сил та регіон. економіка; гроші, фінанси і кредит; демографія, економіка праці, соц. економіка та політика.

Статтю оновлено: 2010