Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУ́ТУ СВІТОВОЇ́ ЕКОНО́МІКИ І МІЖНАРО́ДНИХ ВІДНО́СИН НАНУ» Засн. 1994 у Києві Ін-том світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ. Виходить двічі на рік; наклад 300 прим. Матеріали вміщує укр. і рос. мовами. Темат. спрямованість статей: світ. госп-во і міжнар. екон. відносини; економіка й упр. нац. госп-вом і підпр-вами; розвиток продуктив. сил та регіон. економіка; гроші, фінанси і кредит; демографія, економіка праці, соц. економіка та політика.

В. М. Розумюк

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. М. Розумюк . Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16506 (дата звернення: 14.05.2021)