Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ СЕВАСТО́ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Я́ДЕРНОЇ ЕНЕ́РГІЇ ТА ПРОМИСЛО́ВОСТІ» Засн. 1999 як «Сборник научных трудов Севастопольского института ядерной энергии и промышленности», назву змінювали відповідно до зміни назв закладу, від 2007 виходить укр. мовою із сучас. назвою. Матеріали публікують укр. та рос. мовами. Видають 4 рази на рік; наклад 100 прим. Висвітлюють актуал. питання сучас. енергетики. Рубрики: «Удосконалення устаткування теплових і атомних енергоустановок», «Екологічна безпека», «Загальнонаукові і спеціальні дослідження», «Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії», «Цивільна оборона», «Електрична частина АЕС», «Прикладна фізика і математика». Гол. ред. – С. Смирнов (від 1999).

М. М. Дівізінюк

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
М. М. Дівізінюк . Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16520 (дата звернення: 13.05.2021)