Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ СЕЛЕКЦІ́ЙНО-ГЕНЕТИ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ – НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЦЕ́НТРУ НАСІННЄЗНА́ВСТВА ТА СОРТОВИ́ВЧЕННЯ» Засн. 1952 як «Научные труды Всесоюзного селекционно-генетического института имени Т. Лысенко»; 1962–92 – «Сборник научных трудов Всесоюзного селекционно-генетического института», 1992–2002 – «Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту»; від 2002 – сучасна назва. Виходить двічі на рік; наклад 300 прим. Матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами. Осн. тематика вид.: проблеми селекції, насінництва і насіннєзнавства с.-г. культур; генет., фізіол.-біохім. основи онтогенезу, імунітету, стійкості рослин до несприятливих чинників довкілля. Інформує про виведення нових сортів і гібридів культур. рослин. Гол. ред. – В. Соколов (від 1993).

О. Я. Пушкаренко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. Я. Пушкаренко . Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16521 (дата звернення: 06.05.2021)