Збірник праць Інституту математики Національної академії наук Ураїни — Енциклопедія Сучасної України

Збірник праць Інституту математики Національної академії наук Ураїни

«ЗБІ́РНИК ПРАЦЬ ІНСТИТУ́ТУ МАТЕМА́ТИКИ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К УКРАЇ́НИ» Виходить від 2004 у Києві 3–4 рази на рік. Наклад 300 прим. Статті публікують укр., рос. та англ. мовами. Тематика вид. номерів охоплює питання теорії наближення функцій, алгебри й аналізу, топології, аналіт. механіки, динаміки і стійкості багатовимір. систем. Гол. ред. – А. Самойленко.

В. І. Горбачук

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. І. Горбачук . Збірник праць Інституту математики Національної академії наук Ураїни // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16533 (дата звернення: 25.06.2021)