Журналъ министерства народнаго просвщенія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Журналъ министерства народнаго просвщенія

«ЖУРНА́ЛЪ МИНИСТЕ́РСТВА НАРО́ДНАГО ПРОСВЩЕ́НІЯ» Виходив рос. мовою щомісяця 1834–1917 у С.-Петербурзі. Друкував статті з різних галузей науки, переважно гуманітар. профілю (з історії антич., візант., давньорус., рос. і укр. літ-р, мовознавства, фольклору, етнографії). Опублікував ст. «О малороссийскихъ пѣсняхъ» М. Гоголя, «Изустные преданія о Новороссийскомъ крае» А. Скальковського, про слов’ян. матиці А. Будиловича (у ній значне місце відведено Галиц.-рус. матиці); рец. на «Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство», збірки укр. нар. пісень В. Антоновича і М. Драгоманова, Я. Головацького і Де Воллана, на дослідж. «Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи» І. Жданова, «Къ исторіи южнорусской литературы ХVІІ века» М. Сумцова, «Очерки исторіи украинской литературы ХІХ века» М. Петрова, «Введеніе въ исторію русской словесности» П. Владимирова, «Очеркъ славянской кирилловской палеографіи» Ю. Карського, «Памятники и вопросы древнеславянской письменности» М. Грунського, на біогр. та істор.-літ. нариси «Максимовичъ Михаилъ Александровичъ» С. Пономарьова, кн. «Киевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники» С. Голубєва, «Феофанъ Прокоповичъ и его время» І. Чистовича, фольклорист. розвідки «Объясненіе малорусскихъ и сродныхъ народныхъ пѣсенъ» О. Потебні, «Белорусское Полѣсье», «Пѣсни пинчуковъ» М. Довнара-Запольського, «Говоры, заклинанія, обереги и другие виды народнаго врачеванія, основанные на вѣре въ силу слова» О. Вєтухова, зб. «Апокрифы и легенды изъ украинскихъ рукописей» І. Франка та ін. Приділяв увагу питанням методики викладання мови і літ-ри (зокрема рец. на праці та підручники з теорії словесності П. Житецького). 1837 – серед. 1855 друкував «Указатель вновь выходящихъ книгъ» та «Вѣдомости о новыхъ достопамятныхъ книжкахъ какъ иностранныхъ, такъ и техъ, что издаются въ Россіи», які започаткували в Росії держ. бібліогр. реєстрацію (подавали й укр. видання). Уміщено некрологи укр. письменників, літературознавців, мовознавців, фольклористів, педагогів, діячів нар. освіти і культури (І. Срезневського, М. Костомарова, Г. Данилевського, Я. Головацького, О. Потебні, В. Антоновича та ін.). Додаток – «Литературные прибавленія къ Журналу Министерства народнаго просвѣщенія» (6 вип. щороку). Ред. – О. Нікітенко, К. Ушинський, Л. Майков.

Літ.: Лященко А. И. Указатель статей, помещенныхъ въ неофициальной части Журнала Министерства народнаго просвѣщенія за время съ 1867 по 1891 годъ. С.-Петербургъ, 1894.

І. Д. Бажинов

Стаття оновлена: 2009