Економіка будівництва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Економіка будівництва

ЕКОНО́МІКА БУДІВНИ́ЦТВА – система спеціальних наукових знань про форми і особливості прояву загальних економічних законів у капітальному будівництві як галузі народного господарства. Е. б., що остаточно сформувалася як самост. наука після 2-ї світ. війни, досліджує особливості дії екон. законів у вироб-ві, шляхи підвищення його ефективності, розробляє екон. підґрунтя буд. проектування, методи підвищення соц.-екон. ефекту й зниження вартості буд-ва та ін. Вона розвивається у тісному взаємозв’язку з економічною теорією, спец. екон. дисциплінами й науками, що вивчають проблеми буд-ва та буд. вироб-ва.

Економіка буд. підпр-ва – наука про ефективність вироб-ва, шляхи і методи досягнення підпр-вом найкращих результатів при найменших затратах. Буд. вироб-во є осн. ланкою інвестиц. циклу в системі буд. галузі. У сфері капітал. буд-ва прямо чи опосередковано задіяні різні галузі нац. економіки, які забезпечують буд-во металом і металоконструкціями, цементом, лісоматеріалами, буд. машинами, транспортом, пальним і енергет. ресурсами. У буд-ві використовують 50 % продукції пром-сті буд. матеріалів, бл. 18 % металопрокату, 40 % пиломатеріалів, понад 10 % продукції маш.-буд. пром-сті. Для перевезення буд. матеріалів, конструкцій і техніки використовують майже всі види транспорту (автомоб., залізнич., річк., мор. і повітр.). Розмір транспорт. витрат на буд-во сягає 20 %. За обсягом виробленої продукції і кількістю зайнятих людських ресурсів на буд. галузь припадає десята частина економіки країни. У процесі створення осн. фондів у вигляді готових до експлуатації будівель, споруд та їх комплексів беруть участь робітн. кадри, які застосовують знаряддя праці та матеріали. Наслідком взаємодії гол. елементів буд. процесу є кінц. буд. продукція. У буд. процесі виокремлюють три етапи: підготовка буд-ва – тех.-екон. дослідж. доцільності буд-ва об’єкта, його проектування й інж.-тех. підготовка до буд-ва; власне буд-во; реалізація буд. продукції – введення закінчених буд-вом об’єктів у експлуатацію і передача їх замовнику. Трьом етапам буд. процесу відповідають три стадії кругообігу капітал. вкладень: вироб-во як продуктивна форма створення осн. фондів; реалізація як форма перетворення буд. продукції в осн. фонди; підготовка наступ. циклу відтворення з метою черг. перетворення грош. фондів у продуктивні. Чим більший ступ. взаємодії всіх елементів буд. процесу в часі й просторі, тим вища екон. ефективність буд-ва. У тех.-екон. відношенні буд-во як галузь матеріал. вироб-ва значно відрізняється від ін. галузей нар. госп-ва, що зумовлено особл. характером продукції буд-ва, умовами вкладення грош. коштів, їх освоєння і повернення, методами орг-ції і упр. буд. процесом, технологією буд. вироб-ва. Особливості буд. вироб-ва: нерухомість і територ. закріпленість буд. продукції (об’єктів) спочатку в період створення, а згодом і в період експлуатації; рухливість знарядь праці та робітників, які постійно переміщуються по фронту робіт; тривалість вироб., а отже, й інвестиц. циклів; залежність буд-ва від природно-клімат. впливу довкілля; своєрідна форма спеціалізації з відокремленням осн. знарядь праці від виконавців; специфічні форми кооперації, коли в одного генпідрядника є декілька субпідрядників зі своїми приват. цілями і завданнями. У прямій залежності від тех.-екон. особливостей перебуває специфічність системи розрахунків за буд. продукцію.

Літ.: Степанов І. Економіка будівництва. К., 1998; Іванілов О. Економіка будівництва: Навч. посіб. Х., 2001; Рогожин П. Економіка будівельних організацій. К., 2001.

О. С. Іванілов

Стаття оновлена: 2009