Економічна оцінка землі - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Економічна оцінка землі

ЕКОНОМІ́ЧНА ОЦІ́НКА ЗЕМЛІ́ – визначення відносної продуктивності та загальної цінності землі. Землю оцінюють як природ. ресурс, гол. засіб вироб-ва у сільс. й лісовому госп-вах, простор. базис у сусп. вироб-ві. Показники Е. о. з. характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі. Вона є складовою частиною земел. кадастру, який кількісно характеризує об’єктивно сформов. ґрунтову родючість за екон. показниками.

Кількіс. і якіс. облік земель та їхнє оцінювання в Україні пройшли знач. еволюц. шлях розвитку. В умовах командно-адм. системи у СРСР панувала концепція безкоштовності природокористування, тому Е. о. з. особл. уваги не приділяли. 1961 С. Струмилін висунув ідею вартіс. оцінювання землі з врахуванням витрат на її освоєння, що стала основою для розроблення методик Е. о. з. (в УРСР – від 1968). Відновлення державності 1991, утвердження ринк. відносин в економіці, проведення земел. та аграр. реформ зумовили невідкладну потребу подальшого удосконалення метод. підходів до екон. і грош. оцінки землі. Наприкінці 1980-х – у 1990-х рр. проблеми Е. о. з. та земел. ренти досліджували Д. Добряк, І. Розумний (Гол. н.-д. та проект. ін-т землеустрою УААН), методол. і метод. аспекти екон.-екол. оцінки с.-г. земель – О. Кучер (Рада по вивченню продуктив. сил НАНУ; обидва – Київ). Методику грош. оцінки земель с.-г. призначення (як різновид екон.) розробили Л. Новаковський, Д. Добряк, О. Канаш, І. Розумний (Гол. н.-д. та проект. ін-т землеустрою УААН), екон. оцінювання с.-г. земель з урахуванням соц. та екол. чинників запропонувала О. Ковальова (Сум. аграр. ун-т). Відповідні дослідж. здійснюють А. Третяк (УААН), М. Федоров і В. Месель-Веселяк (Ін-т аграр. економіки УААН, Київ), В. Медведєв (Ін-т ґрунтознавства та агрохімії УААН, Харків). В останньому із застосуванням затрат. методу визначена ціна ґрунтів на основі врахування їх біоенергет. потенціалу, а також біоклімат. умов. Осн. підходи до Е. о. з. законодавчо закріплені у Земел. кодексі України (2002) і Законі України «Про оцінку земель» (2004). Е. о. з. є основою при проведенні норматив. грош. оцінки земел. ділянок, аналізі ефективності використання земель порівняно з ін. природ. ресурсами та визначенні екон. придатності земель с.-г. призначення для вирощування с.-г. культур. Її визначають в умов. кадастр. гектарах або грош. виразі юрид. особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, відповідно до держ. стандартів, норм і правил, а також ін. нормативно-правових актів, на землях с.-г. призначення не рідше ніж один раз у 5–7 р. Оцінювання земель різного призначення проводять для порівнял. аналізу ефективності їх використання, його дані – підґрунтя грош. оцінки земел. ділянок різного цільового призначення. У процесі здійснення Е. о. з. обов’язково враховують місц. природні та екон. умови вироб-ва, розташування ділянок щодо пунктів реалізації продукції, пром. центрів, перероб. підпр-в, шляхів сполучення. Вона забезпечує визначення екон. ефекту від використання різних за якістю земель, дає можливість оцінити рівень впливу різноманіт. факторів на процес с.-г. вироб-ва, зокрема фактора продуктивності праці при відповід. рівні інтенсивності використання земель. Вартісна оцінка земел. ресурсів – складна методол. проблема, що є об’єктом вивчення як традиц. екон. теорії, так і сучас. наук.-приклад. дисциплін. Ін-т економіки і прогнозування НАНУ в співпраці з Міжнар. ін-том приклад. систем. аналізу (обидва – Київ) від 2005 здійснює просторове оцінювання земел. потенціалу України з використанням міжнародно визнаних принципів Е. о. з. та методології агроекол. зонування, яку підтримує Продовол. і с.-г. орг-ція ООН, а також деталізов. даних про клімат. і ґрунтові ресурси України. Це дозволило кількісно оцінити потенціал урожайності с.-г. культур на 3-х рівнях орг-ції с. госп-ва, на основі чого розроблена узагальнююча грош. оцінка земел. потенціалу України: для кожної земел. одиниці (клітини геогр. сітки) оцінено потенціал урожайності для набору с.-г. культур, що представляють систему вітчизн. рослинництва; показники урожайності культур визначено за допомогою міжнар. порівнял. цін Продовол. і с.-г. орг-ції ООН (у результаті отримана вартість досяж. продукції з 1 га); для характеристики потенціалу кожної земел. одиниці відібрана макс. оцінка вартості продукції з 1 га. Її можна використовувати для об’єктив. аналізу с.-г. можливостей різних регіонів і тер. України.

Літ.: Докучаев В. В. Главные моменты в истории оценок земель Европейской России с классификацией почв. Москва; Ленинград, 1950; Экономическая оценка земли. Москва, 1961; Добряк Д. С., Розумний І. А. Сучасні проблеми земельної ренти // ВАН. 1996. № 12; Федоров М. М. Економічна оцінка земель як основа визначення плати за їх використання // Економіка АПК. 1997. № 4/5; Міщенко Н. М., Гуменюк К. В. Оцінка потенціалу сільськогосподарських земель України за методологією агроекологічного зонування ФАО // Економіка і прогнозування. 2006. № 4; Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Навч. посіб. К., 2007.

О. М. Бородіна

Статтю оновлено: 2009