Економічний потенціал - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Економічний потенціал

ЕКОНОМІ́ЧНИЙ ПОТЕНЦІА́Л – здатність економіки країни загалом, її галузей, підприємств, господарств здійснювати виробничо-економічну діяльність, сприяти розвиткові виробництва та споживання. Складовими Е. п. країни є її природно-ресурс., вироб., труд., наук.-тех. та експорт. потенціали. Природно-ресурс. потенціал характеризує природні багатства країни, вже залучені у госп. обіг, а також доступні для освоєння за даних технологій та соц.-екон. відносин. Вироб. потенціал утворюють матеріал.-речові й труд. ресурси: засоби вироб-ва (будови, споруди, обладнання), технології, робітники та інж.-тех. кадри. Обсяг і якість труд. потенціалу (труд. ресурсів країни) визначають чисельність актив. працездат. насел., освіт. і профес.-кваліфікац. рівень останнього. Наук.-тех. потенціал – досягнення фундам. і приклад. науки, відкриття та винаходи, нові технології, дослідно-експерим. база, а також наук.-тех. і конструктор. кадри вищої кваліфікації (гол. рушії розвитку сучас. економіки). Здатність нац. економіки виробляти продукцію, конкурентоспроможну на світ. ринках, та експортувати її у достатніх обсягах за світ. цінами, визначає експорт. потенціал.

Україна має великий Е. п.: вигідне геоекон. розташування; наявність знач. і, водночас, близько розташ. один від одного запасів різноманіт. природ. ресурсів. Природно-ресурс. потенціал України: земел. фонд обсягом 60,3 млн га, зокрема 41,8 млн га с.-г. угідь, понад 60 тис. річок, 8 тис. озер, 10,8 млн га лісів, бл. 8-ми тис. родовищ із 97-ма видами мінерал. сировини, що мають пром. значення тощо. Відносні показники самозабезпеченості сировиною та енергоносіями, що відображають експортні можливості та імпортні потреби з урахуванням реал. структури вироб-ва й моделі споживання ним ресурсів, викладені у Табл.

В Україні наявні численні труд. ресурси з високим освіт. рівнем та достат. профес. підготовкою. За даними Світ. банку, за рівнем освіченості насел. вона посідає друге (після Японії) місце у світі. Розвинена мережа академ. і наук. установ дає можливість нац. бізнесу розширювати свою участь у становленні та розвитку високотехнол. наукоєм. галузей вироб-ва. Найбільш конкурентні види екон. діяльності – вироб-во чорних металів і виробів з них, хім. та нафтохім. пром-сті, транспортні послуги, на частку яких припадає понад 60 % вартості експорту товарів і послуг, що багаторазово перевищує їхню питому вагу в структурі валової доданої вартості. Дещо нижча, але загалом задовільна конкурентоспроможність вироб-ва коксу, ядер. палива, неметал. виробів, транспорт. устаткування тощо. Сприятливі природні передумови розвитку має буд. галузь, яка практично повністю забезпечена ресурсами. У деяких галузях пром-сті, особливо аерокосміч., застосовують унікальні передові технології.

Літ.: Коломойцев В. Е. Економічний потенціал регіонів України. Лг., 1997; Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції». К., 2004; Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. К., 2007.

С. І. Киреєв

Статтю оновлено: 2009