Єршов Анатолій Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Єршов Анатолій Григорович


Єршов Анатолій Григорович

ЄРШО́В Анатолій Григорович (08(20). 06. 1897, с. Толкачовка Курс. губ., Росія – 11. 01. 1938) – історик. Закін. Курс. духовну семінарію (1917), Ніжин. ІНО (1922), де у тому ж році захистив кандидат. дис. «Города и местечка Левобережной Украины по “Топографическому описанию Черниговского наместничества” Шафонского». Від 1922 – асп., від 1925 – н. с., від 1926 – секр. Н.-д. каф. історії культури мови при Ніжин. ІНО (1925 захистив кандидат. дис. «З історії цехів на Лівобережній Україні ХVІІ–ХVІІІ ст.»). Водночас співпрацював з наук.-істор. комісіями ВУАН, зокрема 1926 обраний позаштат. н. с. Комісії Лівобіч. України; брав участь в археогр. експедиції до Москви (1927–28), під час якої допомагав М. Грушевському збирати матеріали для «Історії України–Руси». 17 березня 1931 заарешт. за звинуваченням у приналежності до повстан. контррев. орг-ції, через півроку звільнений за браком доказів. Від осені 1931 – н. с. НДІ історії укр. культури; 1935–37 – зав. відділу феодалізму Харків. істор. музею (з перервою). 27 жовтня 1937 заарешт. вдруге і засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1958.

Пр.: Матеріали до історії цін в Лівобережній Україні ХVІІІ ст. // Бюл. н.-и. каф. истории культуры и языка. Нежин, 1924. № 1–2; До історії грошової лічби і монети на Лівобережній Україні в ХVII в. // Наук. зб. ВУАН. К., 1924; Цехові повинності на Лівобережжі ХVІІ–ХVІІІ вв. Зловживання повинностями цехів з боку полкової та сотенної старшини // Зап. Ніжин. ІНО. 1925. Кн. 6; «Лѣтописное Повествование о Малой Россіи» О. Рігельмана і «Краткая Лѣтопись Малыя Россіи», видана В. Рубаном // Там само. 1927. Кн. 7; Про джерела, час складання і автора «Повести о том, что случилось на Украине, как она Литвою завладела» // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. К., 1927. Кн. 11; Сторінка з українського джерелознавства // Юбілей. зб. на пошану акад. Д. Багалія. К., 1927; До питання про час написання «Истории Русов», а почасти й про автора її // Юбілей. зб. на пошану акад. М. Грушевського. К., 1928. Кн. 1; Ніжинські цехи в першій половині ХVІІ ст. Чернігів і Північне Лівобережжя // Зб. істор. секції ВУАН. К., 1928; Про літописні джерела історичних праць Ст. Лукоморського // Зап. Ніжин. ІНО. 1928. Кн. 8; До історії грошової лічби й монети на Лівобережній Україні ХVІІ–ХVІІІ вв. // Наук. зб. ВУАН. К., 1929; До відомостей «Черниговского наместничества топографического описания» Шафонського. Ніжин, 1929; Коли й хто написав Густинський літопис? // Зап. НТШ. 1930. Т. 100.

Літ.: Коваленко О. Б., Ткаченко В. В. Єршов Анатолій Григорович // Репрес. краєзнавство (20–30-ті рр.). К., 1991; Острянко А. Ніжинська історична школа: доба розквіту (20-ті – початок 30-х рр. ХІХ ст.) // Сіверян. літопис. 2000. № 5; Коваленко О., Острянко А. Підготовка до друку і передмова до роботи А. Єршова «До питання про час виникнення м. Ніжина» // Там само. 2001. № 6.

ДА: Ніжин. філія Держ. арх. Черніг. обл., ф. р-6121, оп. 2, спр. 3242, арк. 1–137.

Статтю оновлено: 2009