Досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки Центр ім. Г. Доброва НАНУ | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки Центр ім. Г. Доброва НАНУ


Досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки Центр ім. Г. Доброва НАНУ

ДОСЛІ́ДЖЕНЬ НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНОГО ПОТЕНЦІА́ЛУ ТА ІСТО́РІЇ НАУ́КИ Центр ім. Г. Доброва НАНУ Як самост. установа засн. 1991 у Києві, почав формуватися 1965 у відділі машин. методів обробки історико-наук. інформації Ін-ту історії АН УРСР, який 1971 реорганізов. у відділ. комплекс. проблем наукознавства Ін-ту кібернетики АН УРСР. Фундатор і перший кер. – Г. Добров, ім’я якого 1989 присвоєне Центру. Нині у відділах історії науки і техніки, методології і соціології науки, систем. дослідж. наук.-технол. потенціалу, проблем інновац. розвитку економіки, проблем діяльності та стратегії розвитку НАНУ, міжгалуз. лаб. Мін-ва освіти і науки України й НАНУ з проблем формування та реалізації наук.-тех. політики України працюють 70 науковців (з них 11 д-рів і 34 канд. н.). Напрями н.-д. роботи: вдосконалення соц.-екон. й організац. механізму формування та використання наук.-тех. потенціалу України, його взаємодії з наук. потенціалами зарубіж. країн; узагальнення істор. досвіду, довгострок. тенденцій, закономірностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світ. науки; історико-наукознав. аналіз досвіду та обґрунтування перспектив наук.-тех. і соц.-екон. розвитку НАНУ. Серед відомих науковців, які нині працюють в Центрі – І. Єгоров, Б. Маліцький, В. Онопрієнко, О. Попович, В. Соловйов. Центр проводить міжнар. симпозіуми з наукознавства, наук.-тех. прогнозування та історії науки (від 1966), міжнар. наук. форуми за підтримки ЮНЕСКО і Міжнар. асоц. АН (від 2001); видає щорічник «Нариси з історії природознавства і техніки» (від 1960), ж. «Наука та наукознавство» (від 1993), «Проблеми науки» (від 1998); співпрацює з наук. установами РФ, Білорусі, Великої Британії, Молдови, Німеччини, Китаю, Угорщини та ін. країн. Дир. – Б. Маліцький (від 1989).

Статтю оновлено: 2008