Державна планова комісія при Раді Міністрів УРСР (Держплан УРСР) | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Державна планова комісія при Раді Міністрів УРСР (Держплан УРСР)


Державна планова комісія при Раді Міністрів УРСР  (Держплан УРСР)

ДЕРЖА́ВНА ПЛА́НОВА КОМІ́СІЯ ПРИ РА́ДІ МІНІ́СТРІВ УРСР (Держплан УРСР) – республіканський орган, що здійснював загально-державне планування розвитку народного господарства республіки та контроль за виконанням народно-господарських планів. Створ. 28 вересня 1921. Підпорядк. Укр. екон. нараді, згодом – РНК (від 1946 – РМ) УСРР (від 1936 – УРСР) та Держплану РСФРР, від 1922 – Держплану СРСР. Діяла згідно з директивами центр. і респ. парт. органів. В основі орг-ції та діяльності – принцип демократ. централізму. Обсяг централізації планового кер-ва визначався особливостями екон. політики уряду СРСР. Структура апарату змінювалася відповідно до завдань держ. планування. Керівні органи незмінно складалися із голови комісії, який призначався ВУЦВК (від 1937 – ВР УРСР), його заст. і чл. Держплану за призначенням РНК УСРР (РМ УРСР). Для оператив. кер-ва діяльністю комісії РНК УСРР (РМ УРСР) затверджувала колегію у складі голови, його заст. і керів. працівників – чл. Держплану. Апарат формувався із галуз. і зведених відділів й відділів матеріал. балансів. З часом у складі Держплану створ. Гол. обчислюв. центр, держ. експертна комісія, НДІ, Рада з вивчення вироб. сил УРСР АН УРСР. Від 1960 Держплан УРСР видавав ж. «Економіка України». Якщо на поч. 1920-х рр. Держплан УСРР займався лише розробкою проектів поточ. планів розвитку місц. госп-ва респ., то вже наприкінці – здійснював комплексне перспективне планування у межах нар. госп-ва респ., яке підпорядковувалось заг.-союз. та респ. мін-вам і відомствам. Для госп-в, керованих заг.-союз. органами, Держплан УРСР розробляв лише пропозиції щодо розвитку. В основі заг.-респ. планування – проекти планів підпр-в, орг-цій, об’єднань, виконкомів обл. (міських) рад депутатів, мін-в і відомств УРСР, планових комісій екон. р-нів. Методику планових розрахунків визначав Держплан СРСР.

Літ.: Лортикян Э. Л. Развитие социалистического планирования в переходный период от капитализма к социализму (На материалах Украинской ССР). К., 1962; Кочубей А. Д. Планування і господарське керівництво на сучасному етапі. К., 1963; Уринсон М. С. Планирование народного хозяйства в союзных республиках. Москва, 1963.

Статтю оновлено: 2007