Державна політика у сфері інформатизації | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Державна політика у сфері інформатизації


Державна політика у сфері інформатизації

ДЕРЖА́ВНА ПОЛІ́ТИКА У СФЕ́РІ ІНФОРМАТИЗА́ЦІЇ – комплекс політичних, правових, економічних, соціально-культурних і організаційних заходів, спрямованих на встановлення загальнодержавних пріоритетів розвитку інформаційного середовища суспільства та створення умов для переходу країни до інформаційного суспільства. Інформатизація, що ґрунтується на розвитку інформ. технологій нац. і глобал. телекомунікац. мереж, відкриває принципово нові можливості орг-ції екон. життя і труд. діяльності людей, розвитку охорони здоров’я й освіти, збереження та захисту довкілля, попередження природ., соц.-екон. і політ. надзвич. ситуацій та криз, створення системи ефектив. держ. упр. і збалансов. розвитку міжнар. відносин. Високі темпи розвитку глобал. телекомунікац. мереж, насамперед Інтернету, докорінно змінили соц.-політ. і культурне життя мільйонів людей на всіх континентах й зумовили формування єдиного світ. інформ. простору. Розвиток процесів інформатизації наприкінці 20 – на поч. 21 ст. свідчить про перехід від індустріал. до інформ. сусп-ва, характер. рисою якого є визначал. роль інформації, одержуваної за допомогою інформ. технологій і телекомунікац. зв’язку у всіх сферах людської діяльності та сусп-ва загалом. Гол. мета Д. п. у с. і. – підвищення конкурентоспроможності країни шляхом впровадження сучас. і перспектив. інформ.-комунікац. технологій в усі сфери життєдіяльності сусп-ва з урахуванням реал. стану його розвитку, а також готовності та спроможності громадян до впровадження цих технологій. Вона передбачає підвищення рівня інформ. забезпечення кожного громадянина та сусп-ва загалом, органів держ. влади; використання потенцій. можливостей інформатизації для всебіч. розвитку науки, культури, мист-ва, освіти, охорони здоров’я та ін. сфер культур. життя; задоволення потреб інформ. забезпечення громадян, суб’єктів госп. діяльності всіх форм власності; модернізацію і технол. відновлення вироб-ва; розвиток інформ. інфраструктури. Реалізація політики інформатизації у державі сприяє побудові інформ. сусп-ва із характер. систем. змінами у соц.-екон., політико-правовій, культур. сферах. Держава організовує формування і використання інформ. ресурсів; вживає заходи щодо підвищення якості документов. інформації й інформ. послуг; стимулює процес створення сучас. інформ. технологій, систем і мереж та забезпечує розвиток відповід. комунікацій; створює умови для відкритості, загальнодоступності й охорони інформ. ресурсів; регулює відносини у сфері інформатизації через інвестиц., податк. і бюджетну політику; визначає повноваження держ. органів у галузі інформатизації. Вирішення гол. завдань Д. п. у с. і. можливе шляхом впливу на об’єкти інформ. сфери: інформ. ресурси, інформ.-телекомунікац. інфраструктуру; інформ. і телекомунікац. технології; наук.-тех. і вироб. потенціал інформатизації, системи інформ. безпеки. Втілення у життя осн. положень і виконання практич. заходів Д. п. у с. і. означає цілеспрямов. просування країни до інформ. сусп-ва. Воно передбачає послідовне реформування сусп. вироб-ва й удосконалення діяльності держ. органів на основі провід. ролі держави в інформатизації сусп-ва й упр. інформацією як найважливішим ресурсом соц.-екон., політ. і культур. розвитку, що визначає успіх у використанні ін. видів ресурсів (природ., труд., фінанс.); розвиток сусп. і особистих інформ. потреб та сфери інформ. і телекомунікац. послуг; поступове перетворення переваг інформатизації сусп-ва у реал. матеріал. і духовні блага для насел. країни; зміцнення нац. безпеки за рахунок досягнення високого рівня інформ. безпеки і забезпечення гідного міжнар. статусу країни як повноцін. учасника світ. інформ. співтовариства.

В Україні нині йде робота над створенням єдиного інформ. простору і включенням його у глобал. інформ. інфраструктуру з урахуванням інтересів нац. економіки; забезпеченням інформ. безпеки та захисту нац. інформ. простору. Нормативно-правовою базою інформатизації стали прийняті 1998 Закони України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про затвердження задач Національної програми інформатизації», у яких пріоритет відданий створенню механізмів регулювання процесу інформатизації. Осн. завданнями Д. п. у с. і. на даному етапі розвитку сусп-ва в Україні є: розроблення та реалізація єдиної держ. програми інформатизації для забезпечення стійкого розвитку інформ. інфраструктури й телекомунікац. мереж; створення нормативно-правової бази побудови інформ. сусп-ва; ефективне формування та використання нац. інформ. ресурсів, забезпечення доступу до них; освоєння сучас. інформ. і телекомунікац. технологій; забезпечення держ. органів, юрид. і фіз. осіб суспільно значимою інформацією; розвиток ЗМІ тощо.

Літ.: Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні. К., 2005.

Статтю оновлено: 2007