Географії Інститут — Енциклопедія Сучасної України

Географії Інститут

ГЕОГРА́ФІЇ Інститут НАНУ – провідна науково-дослідна установа з природничо-географічних, суспільно-географічних та картографічних досліджень. Засн. 1991 у Києві на базі Відділ. географії Ін-ту геофізики АН УРСР (організов. 1964 як Сектор географії при Ін-ті геол. наук АН УРСР). У структурі Ін-ту 6 відділів: ландшафтознавства, геоморфології, палеогеографії, сусп.-геогр. дослідж., природокористування та збалансов. розвитку, картографії. Осн. напрями дослідж. Ін-ту: геогр. аспекти взаємодії сусп-ва і природи та її наслідків; стан і зміни сучас. і давніх ландшафтів та їхніх компонентів; геогр. основи збалансованого екон., соц. та екол. розвитку регіонів України; картогр. дослідж. особливостей змін ландшафтів, територ. орг-ції госп-ва, розміщення насел. За цикл праць, присвяч. питанням взаємодії сусп-ва і природи (1993), 5-ти співроб. Ін-ту присудж. Держ. премію України в галузі н. і т. В Ін-ті закладено методол. і метод. основи нових наук. шкіл: конструктивно-геогр. засади регіон. природокористування, палеогеогр. реконструкції та етапність розвитку природи, екон.-геогр. основи вдосконалення територ. орг-ції сусп-ва і комплексоутворення у вироб. сфері, системне і темат. картографування природ. середовища, насел., госп-ва і геоекол. умов. Успішно розвивається геоморфол. школа В. Бондарчука. В Ін-ті працюють 9 д-рів і 22 канд. н. Від 1992 Ін-т видає «Український географічний журнал». Є б-ка, фонд якої становить бл. 30 тис. друк. та 1 тис. рукопис. праць у галузі географії, екології та ін. наук. Дир. – Л. Руденко (від 1991).

Статтю оновлено: 2006
Цитувати статтю
В. П. Палієнко . Географії Інститут // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29100 (дата звернення: 05.03.2021).