Геологічна зйомка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Геологічна зйомка

ГЕОЛОГІ́ЧНА ЗЙО́МКА – основний метод вивчення геологічної будови територій з метою складання геологічної карти і визначення її перспектив у відношенні мінерально-сировинних ресурсів. Є багатоплан. наук.-вироб. процесом, який потребує застосування різноманіт. методів дослідж. і включає в себе широкий комплекс різних видів робіт: маршрут. спостережень безпосередньо на місцевості, бурових і гірн. робіт, геофіз., геохім., геоморфол., космоаерогеол., лабораторно-аналіт. та ін. досліджень.

В Україні здійснюється Г. з. (геол. довивчення) середнього – 1:200 000 і крупного – 1:50 000 (1:25 000) масштабів. Геол. довивчення масштабу 1:200 000 є осн. видом заг.-держ. регіон. геол. досліджень, спрямованих на створення наук.-геол. основи, необхідної для упр. нац. природ. ресурсами та забезпечення економіки держави. Результати Г. з. масштабу 1:200 000 у вигляді карт різного геол. змісту, зокрема й комплекту Держгеолкарти-200, використовуються з різною метою: від оцінки мінерал.-сировин. ресурсів та екол. умов до розробки фундам. та приклад. напрямків геол. науки, обґрунтування програм буд-ва, меліорації, прогнозу природ. небезпек, вирішення питань охорони довкілля і здоров’я людини. Г. з. масштабу 1:50 000 (1:25 000) призначена забезпечити створення сучас. геол. і прогнозно-мінерагеніч. основи для обґрунтування завдань розвитку мінерал.-сировин. бази, вирішення різних госп. проблем територ.-пром. комплексів, адм. центрів, пром. буд-ва, а також у р-нах з напруженим екол. станом довкілля з метою проведення спеціаліз. дослідж. та природоохорон. заходів. На відміну від середньомасштабної, Г. з. крупного масштабу, крім випадків, коли вона вирішує задачі заг. значення, проводиться в межах рудонос. або перспектив. у відношенні корис. копалин площ. Види Г. з. масштабу 1:50 000 (1:25 000) залежно від ступеня вивченості території і глибинності досліджень – поаркушова зйомка, геол. довивчення площ, глибинне геол. картування. Процес Г. з. складається з 3-х етапів: підготовчого (передпольового), польових робіт і камерального. У підготов. період вивчаються матеріали поперед. досліджень, визначаються задачі, що потребують вивчення, і методика робіт, складається комплект поперед. карт. Метою польових робіт є отримання інформації, необхідної для з’ясування невирішених поперед. роботами питань і для складання комплекту карт, що відповідають сучас. вимогам. До складу польових робіт входять буріння свердловин і опис керна, маршрутні дослідження, різні види апробування, геофіз. і супроводжуючі роботи. У камерал. період на базі отриманої нової інформації, переінтерпретованих матеріалів попередників з застосуванням сучас. технологій і спец. методик створюється остаточ. варіант карт і пояснювал. записка до них. Крім Г. з. заг.-держ. масштабів, у межах шахт. полів, флангів родовищ здійснюються детал. (пром.) Г. з. масштабів 1:10 000 – 1:5000. Задачі їх – визначення детал. геол. будови ділянок, оцінка розмірів і значення виявлених родовищ, меж площ, які підлягають детал. пошук. геол.-розв. роботам.

Літ.: Великанов В. А., Калинин В. И., Лебедь Н. И., Соловицкий В. Н. Региональные геологические исследования в Украине: задачи, приоритетные направления развития, вопросы научно-методического обеспечения // ГЖ. 1996. № 1–2; Стратиграфічний кодекс України. К., 1998; Організація та проведення геологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200 000, складання та підготовка до видання Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000. К., 1999; Петрографічний кодекс України. К., 1999; Організація та проведення геологозйомочних робіт масштабу 1:50 000 (1:25 000). К., 2002.

В. Я. Веліканов

Статтю оновлено: 2006