Геологічна освіта - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Геологічна освіта

ГЕОЛОГІ́ЧНА ОСВІ́ТА – система підготовки професійних геологів. В історії вітчизн. освіти протягом 17 – 1-ї пол. 18 ст. провідне місце належало Києво-Могилян. академії. Вивченню філософії, що включала астрономію, геологію, географію, фізику, хімію, зоологію та ін. природн. науки, надавалося особливе значення. Філософію читав префект або ректор академії. Один із найвизначніших учених академії Іоаникій Галятовський (1620–88) у своїх лекціях і публіцист. творах наводив багато даних з мінералогії, зоології, фізики. Феофан Прокопович, як і Дж. Бруно, засуджував безплідні схоласт. теорії, висловлював думку про безліч світів, звертався до наук. експерименту, користуючись при цьому мікроскопом, телескопом тощо. Але це були лише зачатки геології, що не дали поштовху для розвитку самост. дисципліни. Певний період у Києво-Могилян. академії перебував і М. Ломоносов, удосконалюючи тут знання з латини, теорії віршування, худож. мист-ва. Після продовження навч. за кордоном, де він 1736–41 вивчав гірн.-завод. справу, з’явилися його праці: «Слово о рождении металлов» (1757), «Первые основания Металлургии», «О слоях земных» (обидві – 1763), після чого геологія була визначена як самост. дисципліна. Перший геол. підручник «Геогнозия, или наука о горах и горных породах» (С.-Петербург, 1810) видав О. Севастьянов. У 1-й пол. 19 ст. широкого розвитку набула геологія у ВНЗах України, яка факультативно вивчалась на природничих або фіз.-мат. ф-тах. У Харків. ун-ті каф. мінералогії 1837 очолив фундатор харків. школи геологів Н. Борисяк. Професори Харків. ун-ту О. Гуров, І. Леваковський, П. П’ятницький, К. Савич-Заблоцький, Д. Соболєв, О. Федоров заклали основи регіон.-геол., гідрогеол. і стратиграф. вивчення Лівобереж. України. У Київ. ун-ті першу каф. мінералогії і геогнозії 1836–42 очолював проф. Е. Гофманн. Він видав підручник «Курс минералогии» (1839). Особливо плідно розвивалася геологія в Київ. ун-ті за ректорства К. Феофілактова, з його геол. школи вийшли такі відомі вчені, як П. Армашевський, М. Безбородько, В. Лучицький, В. Тарасенко, П. Тутковський, В. Чирвинський, П. Чирвинський. На природничому відділ. фіз.-мат. ф-ту Новорос. ун-ту (Одеса) геол. дисципліни викладалися на об’єднаній каф. мінералогії, геогнозії і палеонтології від 1867. Викладацьку і н.-д. роботу з геогнозії вели А. Алексєєв, М. Андрусов, А. Криштофович, В. Крокос, В. Ласкарєв, Р. Прендель, І. Синцов. При всіх ун-тах діяли наук. т-ва дослідників природи, що матеріально сприяли проведенню дослідж. з мінералогії, палеонтології, стратиграфії, гідрогеології, видавали наук. записки, праці та ін. Потуж. центром підготовки геол. кадрів для гірн.-рудної пром-сті було Катеринослав. вище гірн. уч-ще (нині Нац. гірн. ун-т, Дніпропетровськ), де працювали такі відомі геологи, як Л. Іванов, М. Лебедєв, Й. Танатар, Б. Чернишов, О. Широков. Їх дослідж. стосувалися передусім вивчення кам’яновугіл. відкладів Донбасу, залізоруд. покладів Криворіжжя, марганц. руд Пд. України, буд. матеріалів. Після 2-ї світ. війни в ун-тах України на базі мінералог. та ін. каф. відкривалися геол.-ґрунтознавчі, геол. і геол.-розв. ф-ти, що готували висококваліфік. фахівців-геологів для потреб вироб-ва. Досить успішно розвивалася геологія у Львів. ун-ті за сприяння ректора Є. Лазаренка. Тут працювали такі видатні геологи, як О. В’ялов, В. Глушко, В. Порфир’єв, В. Сельський, В. Соболєв. У підготовку гірн. інж., геологів, гідрогеологів, нафтовиків значний внесок зробили гірн. та геол.-розв. технікуми, Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т», Донец. тех. ун-т, Криворіз. тех. ун-т, Нац. ун-т «Львів. політехніка», Нац. гірн. ун-т, Івано-Фр. тех. ун-т нафти і газу та ін. Вищі наук. кадри з геол. дисциплін через аспірантуру і докторантуру готують ін-ти НАНУ та геол. і гірн. ін-ти.

Літ.: Гордеев Д. И. М. В. Ломоносов – основоположник геологической науки. Москва, 1953; Очерки по истории геологических знаний. Москва, 1953. Вып. 2; Записки геологического факультета Харьковского государственного университета. Х., 1955. Т. 12; Історія Київського університету 1834– 1959. К., 1959; Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. К., 1981; Грінченко В. Становлення геологічної школи в Київському університеті // Геолог України. 2004. № 1.

Д. Є. Макаренко

Стаття оновлена: 2006