Геронтології Інститут АМНУ — Енциклопедія Сучасної України

Геронтології Інститут АМНУ

ГЕРОНТОЛО́ГІЇ Інститут АМНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми старіння. Засн. 1958 у Києві як НДІ геронтологiї та експерим. патологiї АМН СРСР, від 1964 – Iн-т геронтологiї АМН СРСР, від 1991 – Укр. НДІ геронтологiї МОЗ України, від 1993 – сучасна назва. У структурі Iн-ту – 3 сектори (бiологiї старiння, клiн. геронтологiї i герiатрiї, соц. геронтологiї i герогiгiєни), клiнiка та консультативно-дiагност. полiклiнiка. Осн. напрями наук. дiяльностi: вивчення фундам. механiзмiв старiння i довголiття, особливостей розвитку, перебiгу, профiлактики i лiкування осн. захворювань людей лiтнього та старечого вiку; аналiз демогр. ситуації, умов життя, характеру харчування, трудової дiяльностi та їхнього впливу на стан здоров’я і тривалiсть життя; обґрунтування основ орг-цiї мед.-соц. допомоги людям лiтнього вiку. Вченi Iн-ту зробили вагомий внесок у вивчення нейрогуморал., генно-регулятор., мембран., iмун. механiзмiв старiння; розробили адаптац.-регуляторну теорiю вікового розвитку, балансову теорію старіння; запропонували новi експерим. пiдходи до збільшення тривалості життя, методи вивчення бiол. вiку та експертизи працездатностi i трудової реабiлiтацiї осiб похилого вiку; описали клiн.-фiзiол. характеристики синдрому прискореного старiння, принципи комплекс. рац. терапiї захворювань людей похилого та старечого вiку, превентивні, лiкув. та реабiлiтац. комплекси й програми. В Ін-ті працюють 31 д-р (з них – 2 акад., 1 чл.-кор. АМНУ, 9 проф.) та 60 канд. н. Є докторантура, аспірантура. Важливий внесок у розвиток Ін-ту зробили В. Фролькiс, М. Маньковський, О. Коркушко, Г. Бутенко, А. Токар, Ю. Григоров. Від 1991 видає ж. «Проблемы старения и долголетия». Дир. – М. Горев (1958–61), Д. Чеботарьов (1961–88), В. Безруков (від 1988).

Літ.: Інститут геронтології Академії медичних наук України. К., 1998.

Статтю оновлено: 2006
Цитувати статтю
Л. Ф. Андріанова . Геронтології Інститут АМНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29347 (дата звернення: 05.03.2021).