Гігієни та медичної екології Інститут ім. О. Марзеєва АМНУ — Енциклопедія Сучасної України

Гігієни та медичної екології Інститут ім. О. Марзеєва АМНУ

ГІГІЄ́НИ ТА МЕДИ́ЧНОЇ ЕКОЛО́ГІЇ Інститут ім. О. Марзеєва АМНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми гігієни довкілля та еколого-гігієнічної безпеки. Засн. 1931 у Харкові на базі сан.-гіг. відділу Укр. держ. ін-ту охорони здоров’я як Укр. держ. ін-т комунал. гігієни; від 1944 – у Києві з назвою НДІ заг. та комунал. гігієни, від 1992 – Укр. наук. гігієн. центр, від 2000 – сучасна назва. В структурі Ін-ту – 22 наук. підрозділи, що працюють за напрямами: гігієн. проблеми охорони атмосфер. повітря, води, ґрунту від несприятливої дії хім., біол., фіз. факторів та утилізації пром. і комунал. відходів; регіон. планування тер. України, буд-ва та експлуатації житл. і громад. споруд; боротьба з забрудненням довкілля канцерогенами та мутагенами хім. і фіз. природи; проблеми гігієни дітей та підлітків; вплив факторів довкілля на стан здоров’я населення; експертна оцінка об’єктів довкілля, розроблення нормативно-метод. документації та профілакт. заходів з охорони довкілля і здоров’я населення; екол.-гігієн. безпека України. Нині в Ін-ті працюють 25 д-рів та 74 канд. наук. Серед відомих науковців – А. Сердюк, О. Волощенко, Н. Квітницька, Н. Янишева, Л. Григор’єва, Д. Калюжний, Є. Лахно. Ін-т видає щоріч. зб. наук. пр. «Гігієна населених місць» (від 1956) та ж. «Довкілля та здоров’я» (від 1996). Один із засн. та перший дир. Ін-ту – О. Марзеєв, 1990– 94 та від 1999 – А. Сердюк.

Статтю оновлено: 2006
Цитувати статтю
Р. В. Савіна . Гігієни та медичної екології Інститут ім. О. Марзеєва АМНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29476 (дата звернення: 05.03.2021).