Всеукраїнський комітет охорони пам’яток мистецтва і старовини (ВУКОПМІС) - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Всеукраїнський комітет охорони пам’яток мистецтва і старовини (ВУКОПМІС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ КОМІТЕ́Т ОХОРО́НИ ПА́М’ЯТОК МИСТЕ́ЦТВА І СТАРОВИНИ́ (ВУКОПМІС) – державний орган, що здійснював облік, реєстрацію, охорону, вивчення і популяризацію пам’яток археології, історії, архітектури, мистецтва та етнографії. Створ. 3 лютого 1919 у Харкові при відділі мист-в Наркомосу УСРР; від 2-ї пол. лютого – окрема установа у структурі Наркомосу; в квітні–липні працював у Києві (припинив роботу у зв’язку із захопленням міста Добровол. армією генерала А. Денікіна). Відновив діяльність влітку 1920 у Харкові. Складався з музей., етногр., археол., архітектурно-монум. та архівно-бібліогр. секцій. Діяли також губ. ком-ти (Волин., Київ., Одес., Поділ., Полтав., Харків., Черніг.), секції при відділах нар. освіти у Катеринослав. (нині Дніпроп. обл.) та Херсон. губ., окремі повітові та міські ком-ти. У різний час в роботі ВУКОПМІСу брали участь Д. Багалій, В. Барвінський, М. Біляшівський, С. Гіляров, Ф. Ернст, Г. Лукомський, М. Макаренко, В. Модзалевський, Н. Полонська-Василенко, М. Сумцов, О. Федоровський, Ф. Шміт та ін. Ком-т ініціював проведення 1-ї держ. реєстрації пам’яток мист-ва і старовини, видання декрету про націоналізацію істор. і худож. цінностей, заборону їх знесення чи знищення, реквізиції та вивезення. Організовував наук. експедиції та археол. розкопки (зокрема на тер. Софій. собору, Андріїв. і Десятин. церков у Києві), ремонтно-реставрац. роботи архіт. споруд, спец. курси, лекції та екскурсії для населення. Важливим напрямом діяльності ком-ту було обстеження покинутих садиб, будинків, квартир, монастирів і церков з метою виявлення й охорони культур. цінностей. Сприяв створенню мережі держ. музеїв в Україні, системи архів. установ, розробленню проекту проведення архів. реформи. У квітні 1921 ВУКОПМІС було поділено на Гол. архів. упр. та Гол. упр. у справах музеїв, охорони пам’яток мист-ва, старовини і природи (Головмузей), на яке покладалися функції ком-ту. У грудні 1921 Головмузей припинив існування як самост. орган і був підпорядк. Гол. упр. у справах політико-просвітниц. роботи Наркомосу УСРР.

Літ.: Кот С. И. Первый на Украине (К обозрению Всеукраинского комитета охраны памятников искусства и старины) // Историческое краеведение в СССР: Вопросы теории и практики. К., 1991.

С. І. Кот

Стаття оновлена: 2006