Вчені записки Київського національного економічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вчені записки Київського національного економічного університету

«ВЧЕ́НІ ЗАПИ́СКИ КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЕКОНОМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998. Виходять один раз на рік укр. мовою. Наклад – 100 прим. Висвітлюють теор. і метод. проблеми розвитку екон. теорії; формування ринк. економіки в Україні; функціонал., галуз., міжгалуз. й регіон. економіки; розвитку світ. госп-ва та міжнар. відносин; моделювання екон. процесів; питання політ. історії. Відп. ред. – А. Павленко.

В. С. Савчук

Стаття оновлена: 2006