Гірничих робіт Безпека - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гірничих робіт Безпека

ГІРНИ́ЧИХ РОБІ́Т Безпека – стан умов праці на об’єктах гірничої промисловості, що виключає вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Робота з видобутку корис. копалин, особливо підзем. способом, завжди пов’язана з небезпеч. і шкідливими факторами. Запиленість, шум, вібрація, небезпечні дії робочих органів машин і транспорт. засобів, застосування вибух. матеріалів і проведення вибух. робіт, можливі обвали гірн. масиву, вибухово-небезпечні рудникові газ. і вугіл. пил, шахтна вода та волога, висока т-ра гірн. порід й повітря в підзем. вибоях і виробках зумовлюють велику вірогідність травматизму, негатив. вплив на стан здоров’я та захворювання людей і потребує прийняття комплексу заходів з нейтралізації небезпеч. і шкідливих факторів вироб-ва. В Україні безпека праці в гірн. пром-сті забезпечується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій. Метою безпеки праці в гірн. пром-сті є охорона праці, збереження здоров’я, працездатності й життя працюючих. Об’єктами безпеки гірн. робіт є умови праці та засоби безпеки, а суб’єктами – персонал гірн. підпр-в з видобутку й переробки корис. копалин: вугілля, металевих і неметал. руд, солі, буд. матеріалів тощо. Охорона праці – система правових, соц.-екон., організац., тех., сан.-гіг. і лікув.-профілакт. заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини у процесі праці. Осн. принципи охорони праці викладені в Конституції України, Законі України «Про охорону праці» (1992) та ін. законодав. актах, у галуз. та міжгалуз. правилах охорони праці (правила безпеки, сан. норми і правила) та інструкціях до них, а також у спец. інструкціях і вказівках. У гірн.-добув. пром-сті діють «Єдині правила безпеки з розробки рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом» (1977), «Єдині правила безпеки при подрібненні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і згрудкуванні руд і концентратів» (1977), «Правила безпеки у вугільних шахтах» (1992), «Єдині правила безпеки при вибухових роботах» (1992), «Єдині правила безпеки при розробці відкритим способом» (1994), «Санітарні правила при устаткуванні й утриманні підприємств вугільної промисловості» (2002), «Правила безпеки в нафто-газовидобувній промисловості» (2004). З вимогами правил безпеки пов’язані правила тех. експлуатації, розроблені стосовно вугіл. шахт. Доповнюють правила безпеки буд. норми та правила (напр., щодо проходки підзем. гірн. виробок, протипожеж. захисту будівель і споруд на пром. площадці). Сполучено з правилами безпеки діють системи держ. і галуз. стандартів праці, а також ін. держ. нормативи з охорони праці. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» умови праці на робочому місці, безпека технол. процесів, машин, механізмів, устаткування та ін. засобів вироб-ва, стан засобів колектив. та індивідуал. захисту, що використовуються працівниками, а також сан.-побут. умови повинні відповідати вимогам норматив. актів про охорону праці. Власник гірн. підпр-ва зобов’язаний створити в кожному структур. підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог норматив. актів, гарантов. законодавством про охорону праці, створити й забезпечити функціонування системи упр. охорони праці на підпр-ві. Власник зобов’язаний також забезпечити працівників необхід. засобами вироб-ва, спецодягом, ін. засобами індивідуал. захисту на роботах зі шкідливими і небезпеч. умовами праці. Працівники зобов’язані виконувати вимоги норматив. актів про охорону праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та ін. засобами вироб-ва; користуватись засобами колектив. й індивідуал. захисту; додержуватись вимог щодо охорони праці та правил внутр. труд. розпорядку підпр-ва; проходити у встановленому порядку попередні та період. мед. огляди; особисто вживати посил. заходи щодо усунення будь-якої вироб. ситуації, яка створює загрозу життю працівника чи здоров’ю людей, які його оточують; в установлені строки проходити інструктаж та навчання з питань охорони праці. Експлуатація і обслуговування машин, гірн.-шахт. устаткування, приладів та апаратури, а також їх монтаж, демонтаж і зберігання повинні здійснюватись відповідно до посібників (інструкцій) з їх експлуатації та ін. документів підпр-в, виробників, а виконання робочих (технол.) операцій – згідно з профес. посад. інструкціями.

Законодавством України встановлено систему правових, соц.-екон., організац.-гігієн. і лікув.-профілакт. заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людей у процесі праці, а правила безпеки деталізують такі заходи та засоби.

Закладка, буд-во та експлуатація шахт, кар’єрів й ін. гірн. підпр-в повинні здійснюватись за проектами з додержанням держ. тех. нормативів і стандартів безпеки та екології. Вироб. об’єкти, споруди, устаткування, транспортні засоби, технол. процеси, а також умови праці на робочих місцях (зокрема стан атмосфери в шахтах, їх загазованість та запиленість), стан заходів колектив. й індивідуал. захисту повинні відповідати норматив. актам про охорону праці та тех. вимогам до обладнання гірн. підпр-в.

Реалізація заходів і вимог, встановлених законами та норматив. актами, дозволяє забезпечити охорону праці і безпеку гірн. робіт в Україні на рівні розвинутих країн. Нині стан з безпеки праці у гірн.-добув. пром-сті можна охарактеризувати як невідповідаючий сучас. вимогам: на шахтах (особливо вугіл.) високий рівень смертельного і заг. травматизму, все ще мають місце вибухи метану та вугіл. пилу, рудник. пожежі й викиди вугілля, газу, породи, наявний високий рівень леген. та ін. профес. захворювань від запилення повітря, вібрації, шуму, високої т-ри та вологи на робочих місцях у гірн. виробках. Тому держава запроваджує додаткові заходи з безпеки та охорони праці на гірн. підпр-вах. Зазначені заходи знайшли відображення у «Програмі поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища» від 10 жовтня 2001 та «Програмі підвищення безпеки праці на вугільних підприємствах» від 6 липня 2002 КМ України. Програмами передбачені пріоритетні наук.-тех. дослідж. з охорони праці, розробка і запровадження наук.-обґрунтов. держ. системи наглядної, навч.-метод. й контрол. діяльності у сфері охорони праці, організац. і тех. заходи з осн. напрямків забезпечення поліпшення умов праці. Завдяки запровадженим заходам і зусиллям всіх працівників органів Держохоронпраці та вироб. підпр-в повільно відбуваються позитивні зміни у сфері охорони і безпеки праці. На вугіл. шахтах остан. часом відмічається зниження смертел. і заг. травматизму, зокрема 2003 не відбулось жодного вибуху метану й пилу, зменшилась заг. кількість пожеж у шахтах. Виникли умови подальшого поліпшення охорони праці й безпеки робіт у вугіл. пром-сті при послідов. забезпеченості держ. фінансування для реалізації таких умов.

Історія становлення Г. р. б. в Україні розпочалась на поч. 20 ст., коли на шахтах Донец. вугіл. басейну було створ. 1-у гірн.-рятув. станцію з дослідниц. лабораторією. Ця станція започаткувала проведення дослідж. небезпеч. факторів і умов праці у шахтах та створення спец. н.-д. закладу, який 1927 був трансформований у Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ). Зусиллями МакНДІ у співпраці з ін. наук. закладами проведені різносторонні дослідж. та розробка осн. заходів щодо безпеки гірн. робіт, створені правила безпеки у вугіл. шахтах, інструкції з деталізації заходів безпеки та ін. нормативи з охорони і безпеки праці. На базі зазначеної гірн.-рятув. станції внаслідок ряду трансформацій у рад. часи була створ. спец. гірн.-рятув. служба, яка нині в системі Мінпаливенерго України має статус Держ. воєніз. гірн.-рятув. служби з широким колом обов’язків з ліквідації аварій, спасінню людей, наданню мед. допомоги постраждалим. 1968 створ. «Респіратор» НДІ гірничорятувальної справи НВО, який проводить роботу з запобігання і ліквідації пожеж у шахтах і створення протипожеж. засобів. 1993 створ. спец. н.-д. заклад – Охорони праці національний НДІ, який виконує координацію дослідж. з проблем охорони праці для всіх галузей і об’єктів, зокрема й у гірн. пром-сті. Гол. органом держ. упр. охороною праці в Україні є Держ. департамент пром. безпеки охорони праці та гірн. нагляду Мін-ва надзвичай. ситуацій України. При Мінпаливенерго, Мінвуглепром і ін. мін-вах створ. упр. та відділи охорони праці. На кожному вугіл. підпр-ві створюються служби охорони праці, у структурі яких діє спец. технол.-нагляд. підрозділ вентиляції і техніки безпеки.

Підвищені вимоги щодо гірн. безпеки й охорони праці, склад. комплекс заходів і засобів безпеки, створення умов для функціонування органів упр. і служб охорони праці, а також для проведення н.-д. робіт, потребують знач. коштів і підсилення підтримки всіх цих заходів з боку держави. Виходячи з того, що Україна не може розвиватись без влас. гірн.-добув. пром-сті, а також з того, що безпека праці є одним із гол. пріоритетів держави, реалізація розглянутих заходів необхідна, вона забезпечить достат. стан гірн. безпеки в Україні на рівні передових країн.

В. П. Колосюк

Стаття оновлена: 2006