Господарське право - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Господарське право

ГОСПОДА́РСЬКЕ ПРА́ВО – галузь права, що регулює відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виготовленням і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг для задоволення потреб окремих споживачів й суспільних потреб. Норматив. основою Г. п. є госп. законодавство. Його осн. джерела – Конституція України, Господарський кодекс та ін. закони України (про господарські товариства; антимонопольно-конкурентне, біржове, банків. законодавство тощо). Гол. завданням Г. п. є одна з неодмін. умов ефектив. функціонування нар. госп-ва країни, комерц. і некомерц. госп. обігу – системне правове забезпечення госп. діяльності. Забезпечення системності правового регулювання госп. діяльності вимагає поєднання у його методі приватно- і публічно-правових основ, елементів припису, заборони, дозволу, рівного підпорядкування усіх суб’єктів господарювання вимогам сусп. госп. порядку. В юрид. науці існують різні думки щодо Г. п. як галузі системи права: одні правознавці вважають Г. п. як комплекс., ін. – однією з осн. галузей права. Аналог. підхід існує і щодо галузі госп. законодавства.

В істор. аспекті Г. п., що виникло у 20 ст., пов’язане з торг.-ремісничим правом міст, яке склалося у середньовіччі. На його базі (у міру розвитку та ускладнення економіки) сформувалося в 17–19 ст. купец., торг.-комерц. і пром. право. Наприкінці 20 ст. склалися дві осн. моделі Г. п.: рад. – як система правового забезпечення функціонування централізовано керованої економіки; євро-япон. – як система правового забезпечення держ. регулювання і соц. орієнтації змішаної економіки. Г. п. є також галуззю юрид. науки, що вивчає правове регулювання орг-ції та здійснення госп. діяльності, проблеми держ. регулювання економіки, вдосконалення госп. законодавства, його систематизації і кодифікації тощо; й навч. дисципліною. Предмет цієї навч. дисципліни цілком або частково збігається з предметом одноймен. наук. дисципліни. У деяких навч. закладах вивчення Г. п. здійснюється шляхом викладання низки спецкурсів.

Літ.: Лаптев В. В. Экономика и право. Москва, 1981; F. Rittner. Wirtschaftsrecht. Heidelberg, 1987; Мамутов В. К. Регулируемая экономика и хозяйственное право // Изв. ВУЗов. Правоведение. 1990. № 6; Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. К., 1996; Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарське право зарубіжних країн. К., 1996; Хозяйственное право. К., 2002; Господарське право України. Х., 2005; Щербина В. С. Господарське право. К., 2006.

В. К. Мамутов

Стаття оновлена: 2006