Господарське товариство - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Господарське товариство

ГОСПОДА́РСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО – юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Порядок створення і діяльності Г. т. регулюють Цивіл. і Госп. кодекси України, Закони «Про господарські товариства» й «Про приватизацію державного майна», Указ Президента «Про корпоратизацію» та ін. нормативно-правові акти. Г. т., що можуть створюватись у формі повного чи командит. т-ва, т-ва з обмеженою або додатк. відповідальністю, АТ (закритого і відкритого), діють на підставі установ. документів: АТ, т-ва з обмеженою та додатк. відповідальністю – статуту; повне та командитне т-ва – засновниц. договору; командитне т-во, у якому існує один повний учасник – меморандуму. Учасниками Г. т. можуть бути фіз. і юрид. особи. Обмеження щодо участі у т-вах встановлені законом, зокрема держ. підпр-вам заборонено бути засновниками та учасниками Г. т., а учасниками повного т-ва й повними учасниками командит. т-ва можуть бути лише особи, зареєстровані як суб’єкти підприємництва. Законодавством України встановлені випадки, коли певні види діяльності можуть здійснювати лише окремі види Г. т. (ломбардні операції – повні т-ва). Г. т. є власником майна, переданого йому учасниками т-ва у власність як вклад до статут. (складеного) капіталу; продукції, виробленої т-вом у результаті госп. діяльності; одержаних доходів; ін. майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Вкладом до статут. (складеного) капіталу т-ва можуть бути гроші, цінні папери, ін. речі або майнові чи відчужувані права, що мають грош. оцінку, якщо ін. не встановлене законом. Для формування майна Г. т. його учасники вносять вклади до статут. (АТ, т-во з додатк. відповідальністю, т-во з обмеженою відповідальністю) та складеного (повне й командитне т-ва) капіталу. Мін. розмір статут. капіталу для АТ – 1250 мін. заробіт. плат, для т-в з обмеженою та додатк. відповідальністю – 100 мін. заробіт. плат. У зазначених т-вах статут. капітал несе гарантуючу функцію. У випадку зменшення чистих активів т-ва нижче мін. розміру статут. капіталу, встановленого законодавством, т-во ліквідується. До моменту держ. реєстрації т-ва його засновники повинні сплатити не менше 50 % суми вкладів до статут. капіталу. Статут. капітал АТ поділяється на визначену кількість акцій однакової номінал. вартості, т-в з обмеженою та додатк. відповідальністю і складений капітал повного та командит. т-в – на частки. Учасники Г. т. мають право відчужувати акції та частки у статут. (складеному) капіталі у порядку, визначеному законодавством та установ. документами т-ва, зокрема учасники т-ва з обмеженою та додатк. відповідальністю мають право відчужувати частку третім особам, якщо ін. не встановлене т-вом. Учасники Г. т. мають право у порядку, регламентованому установ. документом т-ва й законом, брати участь в упр. т-вом (окрім випадків, встановлених законом); розподілі прибутку т-ва і одержувати його частину (дивіденди); вийти з т-ва; здійснити відчуження часток у статут. (складеному) капіталі т-ва, цінних паперів, що засвідчують участь у т-ві у порядку, встановленому законом; одержувати інформацію про діяльність т-ва у порядку, встановленому установ. документом, а також мати ін. права, встановлені установ. документом т-ва та законом. Учасники зобов’язані: дотримуватися положень установ. документа й виконувати рішення заг. зборів, виконувати свої зобов’язання перед т-вом (серед них і пов’язані з майновою участю), а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими установ. документом, не розголошувати комерц. таємницю та конфіденц. інформацію про діяльність т-ва, а також мати ін. обов’язки, встановлені установ. документом т-ва та законом.

Літ.: Спасибо-Фатеева И. В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. Х., 1998; Кучеренко І. М. Юридична особа // Цивіл. кодекс України: Наук.-практ. коментар у 2-х ч. Ч. 1. К., 2004; Кравчук В. М. Корпоративне право: Наук.-практ. коментар законодавства та судової практики. К., 2005.

І. М. Кучеренко

Статтю оновлено: 2006