Біографічний метод - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Біографічний метод

БІОГРАФІ́ЧНИЙ МЕ́ТОД – метод дослідження у психології, соціології та інших суспільних науках, спрямований на вивчення особливостей життєвого шляху особи в певному макро- та мікросоціальному оточенні. Перші дослідж. із застосуванням Б. м., що здійснювалися на поч. 20 ст., були зосередж. на аналізі ретроспект. біогр. матеріалів (автобіографії, листи, щоденники, систематиз. спогади людей тощо). У соціології ці дослідж. започаткували В. Томас та Ф. Знанецький (10–20-і рр. 20 ст.), які розробили теор. засади Б. м. й використали його для ґрунтов. аналізу процесів адаптації мігрантів до нових соц. умов. Психол.-біогр. дослідж. у 20–30-і рр. набули бурхл. розвитку в діяльності співроб. Віден. ін-ту психології під кер-вом Ш. Бюлера. Завдяки застосуванню нових біогр. методик (біогр. інтерв’ю, клін. бесіда, вимірювання хронол. ліній життєвої активності тощо) ці дослідж. дали змогу створити необхідні передумови для здійснення т. зв. лонгітюдів – досліджень, учасники яких перебувають під обстеженням психологів та соціологів упродовж тривалого часу. В одному з найвідоміших лонгітюд. досліджень – Каліфорн. лонгітюді (30–70-і рр.) – групу людей обстежували з дитинства до зрілого віку, що дало змогу з’ясувати роль багатьох чинників соц. середовища у формуванні особистості та її життєвого шляху. Б. м. розробляли й застосовували у Чиказькому, Дьюкському, Каліфорнійському, Левенському, Боннському ун-тах. Сучасні біогр. методики зосереджені не тільки на ретроспект. аспектах життєвого шляху, а й на вивченні життєвої перспективи у її зв’язку з подіями минулого і сьогодення особи. Розроблено тест, біогр. методики, які уможливлюють дослідж. ціліс. суб’єктив. картини життєвого шляху. Деякі з цих методик використовують у мас. опитуваннях, репрезентат. для великих соц. груп. В укр. науці біогр. методики використовували вчені ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту та відділу соц. психології Ін-ту соціології НАНУ. В останньому створено методику каузометрії, яка дає змогу здійснювати кількіс. та якіс. аналіз різних складових суб’єкт. картини життєвого шляху особи. Каузометрія широко використовується як діагност. та психотерапевт. процедура в Україні та у близькому зарубіжжі.

Літ.: Рыбников Н. Автобиографии как психологические документы // Психология. 1930. Т. 3, вып. 4; Жизнь как творчество. К., 1985; Жизненный путь личности. К., 1987; Соціологія: Навч. посіб. К., 1999.

Є. I. Головаха

Стаття оновлена: 2004