Ботаніка промислова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ботаніка промислова

БОТА́НІКА ПРОМИСЛО́ВА – галузь ботаніки, об’єктом дослідження якої є реакція рослин та їх природних сполучень на трансформоване діяльністю людини довкілля. Вивчає проблеми охорони, рац. використання та відтворення рослин. світу за умов розвиненої індустрії та високої урбанізації. Теор. основою Б. п. є вчення В. Вернадського про біосферу як складну багатокомпонентну планетарну систему пов’язаних між собою біотич., хім. і геол. процесів, що відбуваються на Землі, та ноосферу, в якій уперше людська діяльність набуває потужності визначних геол. сил. Основи Б. п. закладено в працях В. Тарчевського, Є. Кондратюка, Г. Ількуна, В. Тарабріна. В. Тарчевський першим поставив питання про виділення спец. наук.-пром. розділу ботаніки – Б. п., завдання якої – вивчення особливостей будови, росту, розвитку рослин і формування фітоценозів у зоні пром. забруднень і їх нейтралізація у цих умовах за допомогою рослин. Вагомий внесок у розвиток Б. п. в Україні зробив Є. Кондратюк. Він розглядав Б. п. як комплексну галузь біол. науки, що вбирає широке коло питань: розроблення заг. теорії взаємодії природи і сусп-ва; розроблення наук. засад створення антропоген. ландшафтів; опрацювання теор. засад інтродукції нових корис. рослин і моделювання стійких насаджень за умов пром. середовища; розроблення способів рекультивації ландшафтів, порушених пром. діяльністю; вивчення фізіол.-біохім. впливу пром. забруднень на рослини та впливу рослин на сан.-гіг. стан пром. міст, використання рослин та їх угруповань для боротьби з пром. забрудненням атмосфери, води й ґрунту; опрацювання наук. засад озеленення підпр-в (зокрема пром. фітодизайн) та індустр. міських агломерацій; розроблення наук. засад охорони природ. рослинності й флори за екстремал. умов індустр. регіонів. Ці положення стали основою сучас. Б. п., набувши подальшого розвитку й деталізації у працях В. Тарабріна (постадаптація рослин), О. Глухова (оптимізація агросистем із залученням інтродуков. рослин), Т. Чуприни (відтворення ковил. степів на поруш. землях), Р. Бурди (явища антропоген. перетворення природ. флор і спрямов. формування рослин. покриву в індустр. ландшафтах), І. Коршиков (взаємодія рослин із техногенно забрудненим довкіллям), І. Горницької (пром. фітодизайн).

Літ.: Тарчевский В. К вопросу о выделении новой отрасли ботанических знаний – промышленной ботаники // Охрана природы на Урале. Свердловск, 1969; Кондратюк Є. Промислова ботаніка, її завдання та перспективи розвитку в Донбасі // Інтродуков. та експерим. екологія рослин. 1974. Вип. 3; Илькун Г. М. Загрязнители атмосферы и растения. К., 1978; Кондратюк Е., Тарабрин В., Бакланов В., Бурда Р., Хархота А. Промышленная ботаника. К., 1987; Кондратюк Є., Хархота Г. Словник-довідник з екології. К., 1987; Швиндлерман С. П., Остапко И. Н. Экологические аспекты оптимизации агросистем юго-востока Украины. Д., 1995.

О. З. Глухов, Р. І. Бурда

Стаття оновлена: 2004