Бібліотека національного університету Києво-Могилянська академія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного університету Києво-Могилянська академія

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ «КИ́ЄВО-МОГИЛЯ́НСЬКА АКАДЕ́МІЯ» Засн. 1992 як б-ка «Києво-Могилянської академії» Національного університету. Має статус наукової. Фонди б-ки формувалися у 17–18 ст. переважно завдяки доброчин. внескам видат. діячів тогочас. України. Започаткував б-ку П. Могила, заповівши 1647 Київ. колегії всю свою книжк. колекцію (2130 вид.). На кін. 17 ст. у б-ці зберігалося до 3,5 тис. книжок, про що свідчить каталог І. Фальковського; на кін. 18 ст., за дослідж. В. Аскоченського,– 12 тис. т. вітчизн. і зарубіж. вид. з різних галузей знань. На кін. 19 ст. б-ка Духов. академії (до якої перейшла б-ка Києво-Могилян. академії) налічувала 150 тис. томів. Закриття Духов. академії на поч. 1920, соц.-політ. події призвели до майже повного знищення б-ки. За роки тоталітар. режиму більшість книжок було втрачено назавжди або передано до ін. інституцій. Бл. 5 тис. томів (книги, рукописи, стародруки) належать НБУВ. Сучасна б-ка містить понад 300 тис. прим. книг та період. вид. і є зібранням новіт. вітчизн. та іноз. літ-ри з різних галузей знань. 40 % складає літ-ра іноз. мовами, переважно англійською. Фонд б-ки містить бл. 100 тис. прим. підручників, бл. 6 тис. прим. довідк. літ-ри, понад 1 тис. назв вітчизн. та закордон. періодики, бл. 500 прим. видань на електрон. носіях, відеотеку. У формуванні б-ки брали участь доброчинні фонди, орг-ції, б-ки, окремі особи. До її фондів передано книги з приватних зібрань Я. Головача, В. Брюховецького, В. Старицького, Ю. Паславського, В. Рінберг, В. Заїки-Новацького, Д. Павличка, В. Чубатого, В. Терещенка, Ф. Сарани, Р. Струця, О. Зуєвського, П. Одарченка та ін. Фонд рідкіс. та цінних видань повністю не сформований, становить бл. 1 тис. прим. – наук. та довідк. літ-ра, період. видання 17 – поч. 20 ст., рідкісні видання діаспори. Серед них – праці В. Аскоченського, Ф. Вовка, С. Голубєва, Ф. Титова про історію Києво-Могилян. академії, прижиттєві видання М. Грушевського, М. Драгоманова, Д. Чижевського, С. Єфремова, М. Туган-Барановського, В. Липинського, С. Сірополка та ін. Створено електрон. каталог видань. Окрім цього каталогу, довідк.-бібліогр. апарат б-ки містить також темат. та галузеві картотеки («Праці викл. Нац. ун-ту “Києво-Могилянська академія”», «Періодичні видання», картотеки колекцій тощо). Б-ка здійснює видання наук.-бібліогр. праць, покажчиків («Києво-Могилянська академія: Історія та Відродження. До 380-річчя заснування», 1995; «Києво-Могилянська академія: Матеріали до бібліогр. покажч. літ-ри з фондів наук. б-ки», вип. 1, 2002), започатк. серії «Вчені Національного університету “Києво-Могилянська академія”» (від 1999, 12 вип.), «Бібліотечні колекції» (1-й вип. – «Каталог бібліотеки Ярослава Головача», 2001), від 1997 видається щоквартальник «Бібліотечні новини». Щорічно б-ка проводить бл. 20-и культур. заходів (виставок, презентацій книг, колекцій, творчих вечорів тощо). За останні 5 р. б-ка організувала 30 конф., семінарів, тренінгів, передусім в галузі впровадження новітніх інформац. технологій та автоматизації б-к. Організатор 1-го Всеукр. консорціуму бібліотек-передплатників електрон. журналів.

Літ.: Сотниченко П. А. Бібліотека КМА. Філософські джерела // Від Вишенського до Сковороди: З історії філос. думки на Україні ХVІ–ХVІІІ ст. К., 1972; Путівник по науковій бібліотеці Національного університету «Києво-Могилянська Академія». К., 1995; Ярошенко Т. О., Бугасова Т. В. Бібліотека Національного університету «КМА»: Історія та відродження // Києво-Могилян. академія в історії України (До 380-річчя від заснування КМА): Теми доп. Міжнар. наук. конф., м. Київ, 13–15 жовт. 1995. К., 1995; Ярошенко Т. О. Бібліотека – обличчя Університету // Свобода. 1995, 8 берез.; Таран Л. Бібліотека Академії: Історія і сьогодення // Хрещатик. 1996, 23 квіт.

Т. О. Ярошенко

Стаття оновлена: 2003