Бібліотека національної академії внутрішніх справ України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національної академії внутрішніх справ України

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇ́НИ Засн. 1921 як б-ка Курсів червоних міліціонерів Харків. губміліції, від яких починає свою історію Академія внутрішніх справ України Національна, що нині діє у Києві. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Заг. б-ка об’єднує б-ки Ін-ту управління, ф-тів, юрид. ліцею. Є абонемент, чит. зал з міжнар. відділом. Фонди б-ки постійно зростають: 1957 – 1500 прим., на поч. 2002 – 700 тис. прим. Основу складає фахова навч., наук. та довідк. літ-ра, спец. періодика, енциклопед. видання, автореф. дис., дис., магістер. роботи. 1996–2001 створено б-ки при філіях академії у Вінниці, Житомирі, Луцьку, Полтаві, Тернополі, Ужгороді, Черкасах, яким передано бл. 40 тис. прим. навч. літ-ри. У фонді зберігаються рідкісні вид.: «Божественная комедия» А. Данте (перекл. з італ., С.-Петербургъ, 1894), «Полное собрание сочинений И. А. Гончарова» (2-е вид., С.-Петербургъ, 1907), «Библиотека великих писателей. А. С. Пушкинъ» (С.-Петербургъ, 1911). б-ка видає «Бюлетень нових надходжень» (щокварталу), опублікувала «Бібліографічний покажчик праць професорсько-викладацького складу Національної академії внутрішніх справ України 1991– 2001 рр.». Проводить темат. виставки, присвяч. історії та сучасності укр. державності, майбутньому та сьогоденню міліції, працям викладачів. Створюється інформ.-електронна система упр. бібліогр. процесами. Б-ка підтримує зв’язки з Нац. парламент. б-кою України, НБУВ, б-кою Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Значний внесок у розвиток б-ки зробили директори В. Кисельова (1957–86), Л. Торшина (1986–98), нині дир. б-ки В. Радько (від 1998).

К. І. Кириченко

Стаття оновлена: 2003