Бібліотека Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя

БІБЛІОТЕ́КА НІ́ЖИНСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. М. Гоголя Засн. 1820 почес. попечителем Г-зії вищих наук графом О. Кушелєвим-Безбородьком, який подарував б-ці 2500 томів. Від гімназії починає свою історію Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Фонди формувалися за рахунок пожертв почесних попечителів, дир., проф. цього навч. закладу. Книжк. зібранням спочатку користувалися переважно професори та викладачі, пізніше започатковано студент. б-ку, фонд якої 1875 становив 3020 од. зберігання. Велику турботу про б-ку виявив перший дир. Ніжин. істор.-філол. ін-ту М. Лавровський. Книжк. фонд поповнювався унікал. виданнями з приват. б-к, зокрема проф. Моск. ун-ту С. Шевирьова, проф. Ляйпциз. ун-ту Ф. Ричля та ін. Б-ка володіла рукопис. фондом у кількості 183 прим. (зокрема майже всі рукописи творів М. Гоголя, його листи до М. Прокоповича, М. Максимовича, грец. Євангеліє на пергаменті 10 – поч. 11 ст., «Апостол» 14 ст.), який 1934 передано до Всенар. б-ки України при ВУАН (нині НБУВ), б-ки Київ. ун-ту. У 1920-х рр. б-ка надсилала «Наукові записки Ніжинського ІНО» до європ. ун-тів та одержувала значну кількість книг іноз. мовами. 1941 фонд б-ки становив 450 тис. прим., у роки 2-ї світ. війни його збережено від пограбування та знищення. 1943 б-ка відновила діяльність, у повоєнні роки надавала допомогу б-кам Черніг., Куйбишев., Ярославського пед. ін-тів. Фонд б-ки поповнюється за рахунок бюджет. асигнувань, дарунків, зокрема від випускників Ун-ту П. Іванова, М. Державіна, М. Антошина, В. Данилова та викладачів А. Батурського, М. Красильника, П. Одарченка, Ф. Арвата, М. Кишенько-Сокольської, Д. Лазарева; Фундації ім. І. Багряного зі США, І. Качуровського, Яра Славутича, І. Кошелівця та ін., і складає нині бл. 900 тис. прим. Наявні палеотипи (21 екземпляр), зокрема «Лексіконъ славеноросскій и именъ тлъкование» П. Беринди (К., 1653), «Lutnia Appolinowa kаźdej sprawie gotowa» (Л., 1671) Л. Барановича, «Трубы словес проповѣдных…» (К., 1674), «Псалмы царя и пр. Давида» (1680) С. Полоцького та ін., книги кирилич. друку (20), дублетні прим. з Варшав. ун-ту 16–18 ст. («Polonica»), колекція б-ки Ніжин. Олександрів. грец. уч-ща (рос., грец., лат. та ін. мовами). Серед раритет. видань – «Слово о полку Игореве», «Изборникъ великаго князя Святослава Ярославича» (обидва – 1880). У структурі б-ки – відділи обслуговування, комплектування, обробки літ-ри та орг-ції каталогів, інформ.-бібліогр., книгосховище. Є 4 чит. зали на 390 місць та 2 абонементи (студент. та для наук. працівників). Б-ка має каталоги: системат., абетк. книг укр. і рос. мовами (17 ст. – 1964), абетк. книг іноз. мовами (16 ст. – 1917), 3 абетк. (служб. та 2 читац.) книг, нот, картогр. видань (від 1964). Книжк. фонд багатогалуз., комплектується за профілем ф-тів та кафедр Ун-ту літ-рою з політології, економіки, історії, філології, з психол.-пед., юрид., природн.-геогр., фіз.-мат. наук, мист-ва, нотними та картогр. виданнями, автореф. дисертацій. До фондів щорічно надходить понад 35 тис. прим. книг та 360 назв період. видань України та близького зарубіжжя. Від 1985 діє Музей рідкіс. книги ім. Г. Васильківського. 1995 засновано Гоголів. наук.-метод. центр. Виходять друком бібліогр. покажчики, зокрема «Ніжинська Гоголіана (1979–1995 рр.)» (1996), «Бібліографія літератури про Гоголя, що вийшла в Україні в 1995–96 роках» (1997), «Нова Ніжинська Гоголіана (1979–1999)» (2000; укладач обох Л. Гранатович), «Викладачі Ніжинської вищої школи. 1820–1920» (ч. 1, 1998; ч. 2–3, 2000; ч. 4, кн. 1–3, 2002). Б-ка запроваджує нові інформ. технології. Співпрацює з Укр.-амер. доброчин. фондом «Сейбр-Світло», Британ. радою в Києві та ін. Дир. б-ки Н. Ленченко (від 1978).

Літ.: Добиаш А. В. Заметка об основной библиотеке Историко-Филологического Института Князя Безбородко, составленная по случаю реорганизации библиотеки // Изв. Ист.-Филол. Ин-та кн. Безбородко в Нежине. 1894. Т. 15; Петухов Е. В. Заметки о некоторых рукописях, хранящихся в библиотеке Историко-Филологического Института кн. Безбородко // Там само. 1895. Т. 15; Сперанский М. Н. Описание рукописей библиотеки Историко-Филологического Института кн. Безбородко в Нежине. Т. 1–2. Москва; Нежин, 1900–01; Автомонов Н. Страничка из истории библиотеки Нежинского Александровского греческого училища и Института кн. Безбородко // Сб. Истор.-филол. об-ва при Ин-те кн. Безбородко. Нежин, 1914. Т. 9.

Л. І. Литвиненко

Стаття оновлена: 2003