Бібліотека Одеської державної академії архітектури та будівництва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Одеської державної академії архітектури та будівництва

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ АРХІТЕКТУ́РИ ТА БУДІВНИ́ЦТВА Засн. 1930 як б-ка Одес. ін-ту цивіл. та комунал. госп-ва (нині Одеська державна академія архітектури та будівництва). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Від 1994 має статус науково-технічної. У структурі б-ки – відділи комплектування й обробки літ-ри, довідк.-бібліогр. та обслуговування, 5 чит. залів, 4 абонементи. Працює міжбібліотеч. абонемент. Після заснування бібліотеч. фонд нараховував 40 тис. од. зберігання, але під час 2-ї світ. війни б-ку знищено. Завдяки організац. роботі зав. б-ки Є. Осмоловської 1946 фонд становив уже 13 тис. прим., 1958 – 180 тис., а 1978 – 440 тис. прим. Нині бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – бл. 500 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами; навч., реферат., інформ. видання, автореф. дис., дис., понад 2,5 тис. прим. іноз. період. видань, 200 прим. рідкіс. видань. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань арх-ри, буд-ва, містобудування, гідротех. буд-ва, економіки, менеджменту та ін. суміж. галузей. У б-ці зберігаються рідкісні вид.: «Исторія Русскаго искусства съ древнейшихъ временъ въ двухъ томахъ» (т. 1, Москва, 1903), «Архитектура. Краткій курсъ построенія частей зданій, читанный в Император. Московскомъ техническомъ училищѣ адъюнктъ-професоромъ В. Г. Залѣсскимъ» (Москва, 1911), «Историческая выставка архитектуры» (С.-Петербургъ, 1911), «Курсъ исторіи русской архитектуры» М. Красовського (ч. 1, Петроградъ, 1916). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (ген. і читац. абетк., системат.) та картотек (довідк. та темат., зокрема «Праці науковців Академії», «Економіка та економічні науки», «Одеса та Одеська область», «Освіта», «Право»). Б-ка проводить виставки-огляди нових надходжень, літ.-муз. вечори, зустрічі з письменниками й архітекторами Одещини. Дир. б-ки С. Мовчан (від 2002).

В. П. Мірошниченко

Стаття оновлена: 2003