Бібліотека Селекційно-генетичного інституту - національного центру насіннєзнавства та сортовивчення УААН - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Селекційно-генетичного інституту - національного центру насіннєзнавства та сортовивчення УААН

БІБЛІОТЕ́КА СЕЛЕКЦІ́ЙНО-ГЕНЕТИ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ – НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЦЕ́НТРУ НАСІННЄЗНА́ВСТВА ТА СОРТОВИ́ВЧЕННЯ УААН Засн. 1896 як б-ка Одес. дослід. поля Імператор. т-ва с. госп-ва Пд. Росії, від якого починає свою історію Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН. Має статус наукової. Становлення б-ки пов’язане з іменами акад. ВАСГНІЛ В. Ротмістрова, Ф. Кириченка, П. Гаркавого, Д. Долгушина, чл.-кор. ВАСГНІЛ О. Мусійка, акад. АНУ А. Сапєгіна, акад. НАНУ та УААН О. Созінова. Заг. фонд б-ки становить 108 тис. од. зберігання, зокрема 11 тис. іноз. вид., книги і період. вид. від 1860, 360 прим. дис., 10 тис. прим. автореф. дис.; комплектується літ-рою з селекції та насінництва, пшениці, ячменю, кукурудзи, олій. культур, бобових, генетики, молекуляр. біології, цитології, біохімії, фізіології рослин, фітопатології та ентомології. Зберігається 1425 прим. цінних та рідкіс. видань 18– 19 ст., серед них – «Иллюстрированный сельскохозяйственный словарь» (в 3-х т., К., 1891), «Этюды оптимизма» І. Мечникова (Москва, 1907), «Опредѣлитель жуковъ средней Европы» А. Бау (перекл. з нім., С.-Петербургъ, 1914). Укладено абетк. та предмет. каталоги, картотеки праць співроб. Ін-ту від 1896. Є 2 чит. зали на 50 місць, абонемент, пункт видачі літ-ри та виставковий зал. Б-ка проводить Дні науки, темат. виставки та перегляди нових надходжень. Зав. б-ки Т. Абдуллаєва (від 1999).

А. Г. Шадурко

Стаття оновлена: 2003