Бібліотека Сумського національного аграрного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Сумського національного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА СУМСЬКО́ГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1977 як структур. підрозділ Сум. філіалу Харків. с.-г. ін-ту, від якого починає свою історію Сумський національний аграрний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. Фонд допомагали комплектувати б-ки Харкова, Києва, Москви, наприкінці 1977 він становив 5 тис. прим. Нині бібліотеч. фонд багатогалуз., бл. 300 тис. од. зберігання, комплектується сусп.-політ., худож. літ-рою, а також літ-рою з питань агрономії, захисту рослин, зооінженерії, вет. медицини, механізації с. госп-ва, буд-ва, аграр. менеджменту, обліку й аудиту, перероблення с.-г. продукції. Зберігається 208 тис. прим. книг, 43 тис. брошур, 41 тис. прим. період. видань; укр. мовою 132 тис. прим., рос. мовою 152 тис. прим., іноз. видань – 8 тис. прим. У структурі б-ки: 3 відділи (комплектування та наук. обробки документів, обслуговування читачів та книгозбереження, інформ.-бібліогр.), міжбібліотеч. абонемент (16 абонементів), 4 абонементи, 5 чит. залів. Створено систему каталогів і картотек: абетк. і системат. каталоги, системат. картотека статей, абетк.-предмет. покажчик; картотеки період. видань, «Підприємництво. Агробізнес», «Нові форми господарювання», «Економіка природокористування», «Екологічні проблеми с.-г. вироб-ва», комп’ютерні бази даних «Опубліковані праці співроб. Сумського нац. аграрного ун-ту», «Автореферати дисертацій», «Видання “Інформагропрому”»; електронний каталог (від 1991) і картотеки. Б-ка видає щомісячник «Інформаційний бюлетень СНАУ» (від 1998), щоквартальник «Інформаційний бюлетень нових надходжень до бібліотеки» (від 1991); видрукувано покажчики «Підприємництво. Агробізнес» (1999), «Економічна теорія і практика в умовах ринкових відносин», «Україна і світові ринки» (обидва – 2000), «Аналіз господарської діяльності», «Бджільництво – галузь прибуткова» (обидва – 2001), «Сучасне тваринництво: стан, проблеми, тенденції розвитку» (2002), а також бібліогр. покажчики праць Ю. Злобіна (1999), М. Гончарова (2001), Л. Фомики (2002). Б-ка організовує книжк. виставки, відкриті перегляди літ-ри (понад 200 за рік), літ. вечори, конф., зустрічі з відомими людьми. Дир. Л. Сущенко (від 1977).

Літ.: Чіванов В. «Надтаємний» відділ університету // Вісник. 2000, 18 трав.

Т. І. Романовська

Стаття оновлена: 2003