Бібліотека Таврійського національного університету ім. В. Вернадського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Таврійського національного університету ім. В. Вернадського

БІБЛІОТЕ́КА ТАВРІ́ЙСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Вернадського Засн. 1918 одночасно з Таврій. ун-том (нині Таврійський національний університет ім. В. Вернадського). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. 1-й ректор Р. Гельвіг передав б-ці Ун-ту 1500 томів, що стало основою книжк. колекції. Водночас літ-ра надходила із зібрань проф. А. Маркевича, Є. Пєтухова, М. Гудзія, В. Палладіна, Г. Морозова та ін. Значну частину книг передано із Сімфероп. чол. г-зії, подаровано Ф. Мюльгаузеном (570 томів), Х. Стевеном (450 томів). Серед приват. колекцій б-ки становить інтерес зібрання В. Попова (бл. 50 тис. томів), насамперед 6-томна «Историческая библиотека» Діодора Сицилійського (С.-Петербургъ, 1775), книга І. Крузенштерна «Путешествие вокруг света в 1803 и 1804 гг.» (С.-Петербургъ, 1809). Багато цінних книг надійшло з б-ки Карадаз. наук. біостанції (бл. 500 томів), серед яких – 6-а частина праці А. Гумбольдта і Е. Боплана «Voyage de Humboldt et Bonpland aux régions équinoxiales du nouveau continent, fait en 1799–1804» (1808) – «Nova genera et special plantarum» (Paris, 1819–28). Цінне зібрання книг А. Голубєва та Н. Суслової (4 тис. томів). Бл. 2,5 тис. книг подарував б-ці проф. Ун-ту В. Філоненко, осн. частину яких становлять дослідж. зі сходознавства (рос. та ін. слов’ян. мовами) й етнографії. Серед них – праці Симеона Полоцького «Вечеря душевна» (1683) и «Жезл правления» (1753; обидві – Москва), «Історія монголів» Рашидаддіна (1836, опубл. у Франції франц. і перс. мовами). У б-ці створ. музей рідкіс. книги, гордістю якого є видана 1482 в Німеччині Біблія; мініатюрні видання голланд. майстрів Ельзевірів, унікал. праця з металургії нім. вченого Ґ. Аґріколи (опубл. 1621), 35-томна «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» Д. Дідро (1751–80), «Клеманово путешествие из Вены в Белград... и во весь Крым» Н. Клемана (С.-Петербургъ, 1783). Стародруки представлені виданнями Києво-Печер. лаври: «Беседы Иоанна Златоуста на 14 посланий апостола Павла» (К., 1623), «Казаня приданый до книги “Ключъ разумѣния” названной» І. Галятовського (К., 1660), «Меч духовний» Л. Барановича (1660), «Евангелие учительное» (Москва, 1686) тощо. Зберігаються прижиттєві видання О. Пушкіна, М. Гоголя, Л. Толстого, І. Котляревського, а також книги, що належали декабристам. Унікал. фонд «Кримознавство» має такі рідкісні видання, як «Физическое описание Таврической области по ея местоположению и по всем трем царствам природы» К. Габліца (1785), «Краткое физическое и топографическое описание Таврической области» П. Палласа (1795; обидва – С.-Петербургъ). На поч. 1928 фонди б-ки становили понад 100 тис. од. зберігання. Під час 2-ї світ. війни фашисти знищили б-ку істор. ф-ту (невелику частину евакуйов. до Махачкали, РФ). Нині у б-ці – понад 1,2 млн прим., зокрема 352 172 прим. – наук. вид., 345 368 прим. – навч. вид., 110 014 прим. – худож. вид., 46 876 прим. – період. вид. Діють чит. зали гуманітар. наук, загальновузів. дисциплін, природн. літ-ри; є 3 навч. і 2 наук. абонементи. Каталоги б-ки абетк.: генеральний, читац., рідкіс. та період. видань, назв худож. творів; системат. та електронний. Представлено системат. картотеки за профілем кафедр Ун-ту, серед них картотеки наук. праць викладачів Ун-ту, «Крим», «Україна». Б-ка проводить н.-д. роботу з вивчення книжк. пам’яток (опубл. 83 статті). За участю б-ки у Сімферополі видано «Очерки истории Симферопольского университета» (1993), «Памятную книгу Таврического университета» (1993), «Библиографический указатель сотрудников Симферопольского государственного университета» (1994), «Указатель периодических и продолжающихся изданий Научной библиотеки СГУ» (1996). Б-ка укладає бібліогр. покажчики, присвяч. вченим Ун-ту А. Оліферову, А. Германовичу, А. Губарю, С. Делямуре, Є. Нечипоруку, В. Дублянському та ін. На допомогу студентам, які пишуть наук. роботи, видано метод. розробки «Памятка по сопоставлению библиографических описаний текстовых опубликованных и неопубликованных документов» (Сф., 1998) та «Методические указания к оформлению научных работ для студентов всех специальностей» (Сф., 1999). За підтримки Міжнар. фонду «Відродження» б-ка реалізує проект «Бібліотечно-інформаційний центр» (автоматизація процесів у відділах наук. комплектування та обробки, бібліографії, статистики й обліку). Дир. б-ки В. Дрягіна-Спірова (від 1983).

Літ.: Дрягина В. И. Научная библиотека на пороге юбилея // Ученые зап. Симфероп. гос. ун-та. 1998. № 9(48); Її ж. Сокровищница мировой культуры // Крым. архив. 2000. № 6.

Л. М. Потапова

Стаття оновлена: 2003