Бібліотека Ужгородського національного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Ужгородського національного університету

БІБЛІОТЕ́КА У́ЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1945 як б-ка Ужгород. держ. ун-ту (нині Ужгородський національний університет) на базі колиш. єпископської та Ужгород. міської б-к. Має статус наукової. Значну допомогу у комплектуванні фондів надали Моск., Ленінгр., Саратов., Київ., Львів., Харків. університет. б-ки. 1947–91 б-ка отримувала обов’язк. примірник літ-ри з Центр. колектору наук. б-к СРСР, від 1996 – з вид-в області. Від 1956 б-ка здійснює міжнар. книгообмін з 52-ма наук. закладами з 15-ти країн. У структурі б-ки 8 відділів: комплектування, наук. обробки літ-ри, до відк.-бібліогр., іноз. літ-ри, обслуговування, стародруків, книгосховища, карпатознавства. Є 10 чит. залів, 8 абонементів, філії на кафедрах. Щорічно б-ка отримує бл. 10 тис. прим. книг. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, заг. кількість – понад 1,5 млн прим. укр., рос., угор., словац., нім., франц., англ., румун., іспан., італ., грец., польс., чес. мовами, зокрема 330 090 книг, 176 639 період., 163 276 іноз. видань. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з гуманітар., екон., юрид., інж.-тех., природничих (біології, медицини, хімії, фізики) дисциплін. У фонді рідкіс. видань знаходиться 8859 прим. книг 15–18 ст., 24 інкунабули, 120 палеотипів, 492 прим. рукопис. книг, 27 прим. шедеврів друкар. мист-ва (Альдів, Ельзевірів, І. Фробена), твори Цицерона (1497), Овідія (кін. 15 ст.), «Мінея» (одна з найдавніших рукопис. книг Закарпаття, 1556), Острозька Біблія І. Федорова (1581), «Российская грамматика» М. Ломоносова (С.-Петербургъ, 1755), «Русалка Днѣстровая» М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького (Будапешт, 1837); зб. безцензурних поем Т. Шевченка (Прага, 1876); рукописи М. Лучкая («Історія карпатських русинів»), В. Довговича, О. Духновича, А. Коцака; книжкові зібрання вчених і політ. діячів О. Мішаніна, Й. Дзендзелівського, О. Ганича, Г. Токаря, Л. Голдовського, І. Коломійця; вид. вчених діаспори (О. Данко, П. Магочі, М. Мушинки, Й. Сірки); твори В. Гренджі-Донського; колекції приват. б-к В. Рахінського, В. Алтайської та ін. Пропаганді бібліотеч. фондів сприяє довідк.-бібліогр. апарат. Зокрема довідники, словники, бібліогр. покажчики з усіх галузей знань, серед них – унікал. видання 19 ст., видання інформ. центрів та Книжк. палати України. Створ. систему каталогів (абетк., служб., читац., системат., іноз. літ-ри), картотеки (системат., «Праці науковців Ун-ту» (від 1946), «Ужгород. держ. ун-т», «Нові художні твори», «Укр. літ-ра. Призабуті імена», «Укр. діаспора», «Карпатика», «Наука та вища школа в Україні», «Економіка України в сучас. умовах», «Закони України», «Держава і право України», «Біол. наука на сучас. етапі», «Вільні екон. зони», «Маркетинг», «Менеджмент», «Податкова система України», «Зовн.-екон. відносини України»). Б-ка надає бібліогр. довідки, консультації читачам та б-кам ВНЗів області, проводить семінари з питань бібліотекознавства і бібліографії, зокрема на тему «Завдання б-к щодо забезпечення навч. процесу на сучас. етапі». Б-ка організовує темат. та літ. вечори, презентації нових книг (понад 200 книжк. виставок щороку); працюють клуби «Сузір’я», «Дует». Б-ка видала бібліогр. покажчики, рекоменд. списки літ-ри на допомогу навч. процесу, краєзнавчі (з історії Ун-ту): «Юрій Іванович Венелін-Гуца (1802– 1839)» (1989), «Хунгарология в Ужгородском государственном университете», «Основні друковані праці викладачів та співробітників Ужгородського державного університету (1946– 1990 рр.)» (обидва – 1990), «Закарпаття: Краєзнавство в працях професора Я. І. Штернберга» (1992), «Професор Штернберг Яків Ісакович» (1994), «Олександр Духнович (1803–1865)» (1995), «Професор Василь Комендар» (1999), «Олена Теліга», «Федір Куля», «Література до 60-річчя Карпатської України», «Чумацький шлях: професор Василь Чумак» (усі – 2000), «Василь Пачовський: Бібліогр. покажч. літ-ри, що знаходиться у фондах Наук. б-ки Ужгород. нац. ун-ту» // «Василь Пачовський у контексті історії та культури України: Наук. зб.», Уж., 2000 та ін. Б-ка веде н.-д. роботу з актуал. питань бібліотекознавства, а також розкриття змісту рукописів і стародруків. Б-ка – чл. Закарп. відділ. Асоц. б-к України. Дир. б-ки О. Почекутова (від 1978).

Літ.: Микитась В. Л. Давні рукописи і стародруки (Опис і каталог). Ч. 1. Уж., 1961; Ч. 2. Л., 1964; Сова П. П. Университетская библиотека // Знакомтесь. Уж., 1971; Сак Ю. М. Інкунабули бібліотеки Ужгородського державного університету: Навч. посіб. Уж., 1974; Скарбниця духовності. Науковій бібліотеці Ужгородського державного університету – 50 років. Уж., 1997; Почекутова О. І. Скарбниця духовності // Бібліотечне Закарпаття. Сторінки історії та сучасності. Уж., 2000.

В. П. Москаленко

Стаття оновлена: 2003