Бібліотека України для юнацтва Державна — Енциклопедія Сучасної України

Бібліотека України для юнацтва Державна

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НИ ДЛЯ ЮНА́ЦТВА Державна – головна установа в Україні з питань організації бібліотечно-бібліографічного обслуговування молоді. Засн. 1975 на базі Б-ки для дорослих ім. В. Василевської Моск. р-ну Києва. Б-ка надає координац. та наук.-метод. допомогу 22-м регіонал. юнац. б-кам України. Фонди б-ки нараховують понад 304 тис. од. зберігання, бл. 10 тис. кіно-, фото-, фонодокументів, а також вид. образотвор. мист-ва, нот, газет. Б-ка координує роботу з установами культ.-осв. та пед. спрямування, громад. орг-ціями, які займаються проблемами молоді. У б-ці функціонують відділи: абонемента, чит. залів, період. вид., літ-ри іноз. мовами, мист-в, зв’язків з громадськістю, бібліотечно-інформ. маркетингу, довідк.-бібліогр. роботи, наук.-метод. роботи, інформ.-бібліогр. обслуговування, комплектування, обробки фондів, книгозбереження, автоматизації та інформ. систем, сектор реєстрації та контролю. Відділ соціології та психології читання б-ки організовує наук.-психол. дослідження («Юнац. б-ка як соц. інститут», «Краща юнац. книга року» та ін.); при б-ці створ. інформ.-консультат. службу. Діє видавн. відділ, де розробляються програми книговидання, зокрема участь б-ки у випуску книжок Укр. бібліотеч. серії, мас. видань для школярів, навч. та метод. посібників. Щороку б-ка видає бл. 15 назв метод.-бібліогр. продукції: інформ. бюлетені, метод. рекомендації, анотов. бібліогр. покажчики та розвідки. Б-ка друкує від 1992 інформ. бюлетень «Бібліотеки України – юнацтву: досвід, проблеми, перспективи» (від 1998 – інформ. вісник «Бібліосвіт»), інформ.-соціол. дослідж., зокрема «Молодий читач України 90-х років», «Діагностика фонду української художньої літератури в бібліотеках України, що обслуговують юнацтво», «Книги й Інтернет: спільники чи суперники». Створ. систему бібліогр. посібників: інформаційних – «Хто ми? Чиї сини?», «Трагічні постаті України», «Молодіжний рух в Україні», «Путівник молоді у світ економічної літератури», «Молодь України напередодні ХХІ століття», «Ділова література для молоді»; бібліогр. нарисів – «Поет не може бути власністю...», «Лицар правди і добра: До 70-річчя від дня народж. Г. Тютюнника»; рекомендаційних – «Історія поза сторінками підручника»; бібліогр. дайджестів – «Ціннісні орієнтири молоді», «На хвилях радіо», «У світі колекцій», «Не згуби своє майбутнє»; коментов. покажчиків літ-ри – «Пізнай свій народ і в ньому себе», «Безробіття. Як рятуватись молоді?». Складено бібліогр. нариси «Громами гартоване слово» (літ-ра укр. зарубіжжя), популярні покажчики «П’ятдесят кращих романів світу» (1996; 1-е м. у номінації «Кращий покажчик року» конкурсу Укр. бібліотеч. асоціації) і «Трагічні постаті України», бібліогр. розвідки «Улюблені книги українських авторів» тощо. Від 2000 видаються статист. огляди «Бібліотечна Україна – юнацтву: цифри і факти», «Мережа бібліотек України для юнацтва: роки творчої праці 1975–2000», «Видавнича діяльність обласних бібліотек України для юнацтва», «Молодь в українському суспільстві», «Молодіжний рух в Україні» тощо. 1994–95 б-ка вперше розробила таблиці нот. видань укр. мовою. Від 2002 діє Інтернет-центр, створ. за підтримки Посольства США в Україні. Електрон. каталог містить 50 тис. записів. Створ. автоматизов. інформ.-бібліотечну систему (бази даних «Молодь України», «Освіта», «Сучасні професії», «Історія поза сторінками підручника»). Б-ка допомагає г-зіям, коледжам, ліцеям у розробленні спец. програм, оглядів літ-ри та уроків естет. і морал. виховання, екол. та правової культури. З участю б-ки проведено міжнар. наук.-практ. конф. «Молодь і книга на межі двох тисячоліть» (1999), всеукр. конф. «Б-ки для юнацтва в сучас. Україні: реалії та перспективи» (2002), круглий стіл «Молодь. Духовність. Книга» (2000), всеукр. літ. конкурс юних талантів «О мово моя, душа голосна України» та всеукр. літ.-мист. конкурс сімей-ерудитів «Від роду – до народу». Дир. б-ки А. Корнієнко (до 1983), В. Навроцька (1983– 86), С. Крапивка (1986–91), Р. Бубнов (1991–93), В. Бурбан (1993–2001), від 2001 – Г. Саприкін.

Літ.: Стешенкова Т. Молодь і книга на межі двох тисячоліть // ЛУ. 1999, 18 листоп.; Бейліс Л., Шевченко Ю. Юнацький ювілей Бібліотеки для юнацтва // Бібліот. планета. 2000. № 4; Бурбан В., Нікітінська Т. Бібліотека для юнацтва: імідж і авторитет // Імідж сучас. б-ки. К., 2001; Саприкін Г., Харченко А. Бібліотечно-інформаційне законодавство України: стан та проблемні питання // Там само; Драпалюк Л. Взаємозв’язок бібліотек для юнацтва та молодіжних організацій як важлива умова молодіжної політики // Там само; Кикоть Н. Бібліотеки для юнацтва: кроки в Інтернеті // Бібліот. наука, освіта, професія в демократ. Україні: Зб. наук. пр. К., 2002. Вип. 4; Нікітінська Т. Бібліотеки для юнацтва – видавцям // Вісн. Книжк. палати. 2002. № 2.

Статтю оновлено: 2003
Цитувати статтю
Н. М. Кикоть, Т. П. Сопова . Бібліотека України для юнацтва Державна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=39745 (дата звернення: 05.03.2021).