Бібліотека Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка

БІБЛІОТЕ́КА ЧЕРНІ́ГІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Т. Шевченка Засн. 1916 як б-ка Учител. ін-ту (нині Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка) на базі книжкових зібрань Черніг. духовної семінарії (фонд – 415 од. зберігання). Фонди б-ки формувалися за рахунок держ. асигнувань, об’єднання книгозбірень різних закладів, дарунків. Значну частину видань (зокрема раритетів) отримано від б-ки Моск. ун-ту, Моск. і Київ. істор. б-к, Пед. б-ки ім. К. Ушинського. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, заг. кількість – понад 710 442 прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 62 тис. прим. період., 8208 прим. довідк. і бібліогр. видань, автореф. (від 1965), нотні видання. Є обмін. фонд (бл. 2000 прим.). Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою соц.-екон., психол.-пед., філос.-культурол. профілів, а також природн., історич., худож. літ-рою. Зберігаються бл. 6000 прим. рідкіс. та цінних видань, серед них – «Указы Петра Великаго» (С.-Петербургъ, 1739), «Исторія Государства Россійскаго» М. Карамзіна (С.-Петербургъ, 1816), «Дѣянія Петра Великаго, мудраго преобразителя Россіи» І. Голикова (вид. 2-е, т. 1–13, Москва, 1837–40), «Живописная Россія» (в 12-и т., С.-Петербургъ, 1880–85), «Исторія Екатерины Второй» О. Брікнера (С.-Петербургъ, 1885), «Исторія человѣчества. Всемірная исторія» (в 11-и т., С.-Петербургъ, 1904–09), «Картины церковной жизни Черниговской Епархіи изъ IX вѣковой ея исторіи» (К., 1911) та ін.; колекції викладачів Ун-ту І. Львова, В. Петрова, Є. Калити. У структурі б-ки: відділи – довідк.-інформаційний, комплектування та орг-ції каталогів; 3 спеціаліз. абонементи, 2 чит. та зал для каталогів і картотек, філія на істор. ф-ті. Довідк.бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек; від 2000 створюється електрон. каталог та гол. довідк. картотека статей. Видано бібліогр. покажч. «Друковані праці викладачів Чернігівського педагогічного інституту» (у 4-х вип., за 1932–66, 1967–85, 1986–90, 1991–96), покажчики на допомогу навч. процесу. Б-ка співпрацює з Міжнар. фондом «Відродження», Укр.-амер. фондом «Сейбр-Світло», а також з ін. б-ками України. 2002 на базі б-ки проведено конф. бібліотеч. працівників б-к Черніг. обл. з проблеми «Бібліотеки в сучасному світі: нові вимоги і тенденції». Б-ка проводить бібліогр. огляди літ-ри, темат. вечори, презентації книг тощо. Б-ка – метод. центр б-к ВНЗів Черніг. обл. Дир. б-ки Н. Костарчук (від 1956).

В. О. Дятлов

Стаття оновлена: 2003