Бібліотека Чернігівського державного технологічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Чернігівського державного технологічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЧЕРНІ́ГІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1960 як б-ка заг.-тех. ф-ту Київ. політех. ін-ту, від якого починає свою історію Чернігівський державний технологічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. У структурі б-ки: відділи (комплектування та обробки видань, інформ.-бібліогр., обслуговування читачів та книгозберігання), сектор метод. та період. видань, 3 абонементи, 3 чит. зали. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 262 тис. прим., зокрема 171 тис. прим. книг, 59 тис. прим. період., 1370 прим. аудіовізуал., 730 прим. іноз. видань; комплектується літ-рою з машинобудування, металорізал. верстатів та інструментів, зварювання, пром. електроніки, електрич. систем та електронно-обчислюв. систем та мереж, економіки, товарознавства, гуманітар. наук. Зберігаються рідкісні (від 1874) видання з техніки, хім. технології 1920–30-х рр. Серед цих видань – «Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ» С. Соловйова (т. 1–29, С.-Петербургъ, 1874), «Техническая энциклопедия» (т. 1–26, Москва, 1929– 34) та ін. Є обмін. фонд (3000 прим.). Фонд б-ки комплектується за рахунок бюджет. та позабюджет. коштів Ун-ту; 2001 надійшло 6823 прим., зокрема 110 назв період. видань. Б-ка видає темат. покажчики за профілем Ун-ту, зокрема 2001 видала «Соціальна політика України», 2002 – «Сучасний стан товарознавства та організації торгівлі», «Еволюція державної системи регулювання економіки». Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (ген. і читац. абетк., системат., топограф.) і картотек (систематичної статей, «Історія ЧДТУ», «Наук. праці викладачів», «Охорона навколиш. середовища» та ін.). Зав. б-ки Л. Татаренко (від 1998).

О. І. Денисов

Стаття оновлена: 2003