Бібліотеки освітянські - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотеки освітянські

БІБЛІОТЕ́КИ ОСВІТЯ́НСЬКІ – мережа бібліотек навчальних установ різних рівнів. Гол. завдання Б. о. – задоволення інформ. потреб тих категорій користувачів, які пов’язані з наук., профес., навч. діяльністю та підвищенням кваліфікації в галузі освіти. Ці інституції складають найчисленнішу мережу (понад 25 тис. б-к) і підпорядковуються Мін-ву освіти і науки України та АПНУ. Серед них виділяють б-ки наукові – Науково-педагогічна бібліотека України Державна, б-ки системи АПНУ, Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека, Миколаївська освітянська бібліотека, б-ки ін-тів підвищення кваліфікації вчителів (ІПКВ) та ін-тів післядиплом. освіти (ІПО); навчальні – б-ки серед. заг.-осв. закладів, позашкіл. закладів освіти, ВНЗів 3–4-го (ун-тів, академій, ін-тів) та 1–2-го (технікумів, пед. коледжів, уч-щ, закладів проф.-тех. освіти) рівнів акредитації.

Б-ки системи АПНУ функціонують в Ін-ті психології, Ін-ті вищої освіти, Ін-ті педагогіки і психології профес. освіти. Їхні фонди налічують від 100 тис. до 400 тис. прим.: монографії, дис., наук.-метод. галуз. літ-ра, друк. праці співроб. Ін-ту (75 % від заг. фонду), а також колекції дорев. пед. вид., підручників, пед. журнали кін. 19 – поч. 20 ст., ретроспективні бібліогр. покажчики; комплектуються літ-рою з питань історії й теорії педагогіки. Склад фондів цих б-к зумовлює наявність спец. видів каталогів і картотек. Окрім традиційних, є каталоги дис., автореф., друков. праць співроб. Ін-ту. Львів. обл. наук.-пед. і Микол. освітян. б-ки – регіон. наук. б-ки, фонди яких складають підручники, посібники, метод., довідк.-енциклопед. літ-ра, програми для всіх типів навч. закладів, фах. період. вид. (до 300 назв); комплектуються літ-рою з питань розвитку нац. та світ. пед. науки й практики. Б-ки створюють довідк.-бібліогр. апарат із поглибл. висвітленням спец. пед. дисциплін. Б-ки ІПКВ та ІПО формують книжк. фонди відповідно до потреб користувачів і налічують понад 100 тис. прим. (бл. 80 % – галуз. літ-ра). Б-ки ІПКВ є інформ.-метод. центрами для б-к серед. заг.-осв. закладів, тому до складу книжк. фонду таких книгозбірень входить і літ-ра з питань бібліотеч.-бібліогр. роботи.

Осн. функціон. обов’язок б-к ВНЗів 3–4-го рівнів акредитації – забезпечення навч. процесу та н.-д. роботи студентів, професор.-виклад. складу, наук. працівників, аспірантів та ін. Фонд цих книгозбірень багатогалуз., нараховує понад 500 тис. прим. укр., рос. та ін. мовами, значну його частину становить навч. літ-ра. У ВНЗах склалася триступенева структура орг-ції б-ки, до якої входять фундам. б-ка, філіали на ф-тах та в ін. підрозділах установи, б-ки при каф., кабінетах, лаб., що задовольняють потреби викладачів, студентів із профілю ф-ту. Фундам. (центр.) б-ка ВНЗу здійснює заг. організац.-метод. керво, веде централіз. обробку фондів, книгосховища, інформ.бібліогр. роботу. У закладі створюється система спеціалізов. чит. залів. Ці б-ки є центрами метод. допомоги книгозбірням навч. закладів 1–2го рівнів акредитації за спеціалізацією. Б-ки технікумів, пед. коледжів, уч-щ та проф.-тех. закладів мають невеликий галуз. фонд (бл. 50 тис. прим.), отримують до 100 найменувань період. преси, здійснюють інформ.-бібліотечне обслуговування користувачів закладу. Найчисленнішими серед навч. є б-ки серед. заг.-осв. закладів, зокрема нових типів шкіл (ліцеїв, г-зій, колегіумів), а також шкіл-інтернатів, дитбудинків. Б-ки сприяють інформ. забезпеченню навч.-вихов. процесу в цих закладах, самоосвіти, проведенню дозвілля учнів; надають інформ.-метод. допомогу учням і педагогам, формують в учнів основи інформ. культури. Універсальні за галуз. складом б-ки комплектуються літ-рою від 2 до 10 тис. прим. з урахуванням навч. планів та програм. Структура фонду цих б-к формується: за видами видань – фонди книг, період., метод. та бібліогр. вид.; за типами видань – довідк.-інформ. фонд, підручники та навч. посібники, галуз. літ-ра з урахуванням профілю навч. закладу, фонди літ-ри іноз. мовами, нетрадиц. носіїв інформації, видань краєзнав. тематики, худож. літ-ри. У фонді також представлена літ-ра із сусп., гуманітар., природн. і тех. наук, філософії, медицини, психології, мист-ва, спорту. Однією з відмінностей б-к альтернативних навч. закладів від б-к традиц. заг.-осв. шкіл є те, що специфіка таких навч. закладів, де поглиблено вивчаються окремі предмети, потребує ін. підходів до формування структури фонду. Позашкіл. заклади освіти, до яких належать палаци, станції, клуби й центри дит., юнац. творчості, ДЮСШ та школи мист-в, оздоровчі та ін. установи, – широкодоступні навч.-виховні заклади, що дають молоді додатк. освіту. Вони можуть бути комплекс. і профільними. Б-ки таких закладів забезпечують підвищені потреби учнів. молоді з окремих галузей знань, спрямовуючи свою роботу на здобуття умінь та навичок юнацтва за інтересами, забезпечуючи інформ.-метод. потреби вчителів, кер. гуртків.

П. І. Рогова

Стаття оновлена: 2003