Бібліотеки технічні - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотеки технічні

БІБЛІОТЕ́КИ ТЕХНІ́ЧНІ – мережа книгозбірень науково-технічної літератури (НТЛ). Складається із довідк.-інформ. та докум. фондів, взаємопов’яз. цільовим призначенням, спеціалізацією, складом користувачів, єдиними системами: класифікації НТЛ та документів, міжбібліотеч. абонемента, депозитар. зберігання фондів. Мережа Б. т. організована за територіал.-галуз. принципом і має міжвідом. характер. Сучас. вигляду набула у 60-і рр. 20 ст. Осн. завдання мережі Б. т. – задоволення потреб сусп-ва у НТЛ та норматив.-тех. документах з метою впровадження і розповсюдження тех. знань, нових технологій, винаходів, передового наук.-тех. і вироб. досвіду. Гол. напрями діяльності мережі Б. т.: формування докум. фондів наук.-тех. спрямування, зокрема баз і банків даних; бібліотеч.-інформ. забезпечення всіх категорій користувачів; одержання, оброблення, зберігання та надання в тимчас. користування наук.-тех. інформації; розроблення і впровадження сучас. технологій у бібліотечно-інформ. діяльність. Мережа Б. т.: Науково-технічна бібліотека України Державна (НТБУ) – гол. метод. центр; 22 центри наук.-тех. та екон. інформації; 6 галуз. (гол.) центр. наук.-тех. б-к (ЦНТБ) мін-в і відомств; 2,5 тис. Б. т. підпр-в і орг-цій України.

До функцій НТБУ як гол. метод. центру входить операт. доведення до фахівців нових законодав. актів та інструктивно-метод. матеріалів з питань бібліотеч. справи, виявлення пріоритет. завдань у діяльності мережі та розширення її можливостей за рахунок кооперації, впровадження нових технологій і передового досвіду. Б-ка надає метод. і практ. допомогу Б. т., розробляє нормат.-метод. документи, що сприяють удосконаленню форм і методів бібліотечно-інформ. роботи. ЦНТБ, докум.-інформ. фонди центрів наук.-тех. і екон. інформації формують докум. фонди відповідно до профілю екон. розвитку регіонів, виконують функції депозитаріїв та регіонал. центрів міжбібліотеч. абонемента з техніки. Фонди багатогалуз., налічують 93 млн прим. укр. та іноз. мовами, 80 % складу – патенти на мікроносіях; створюють сучасні електронні каталоги. Докум.-інформ. фонди центрів наук.-тех. і екон. інформації Луган., Запоріз., Харків. регіонів – найбільші, мають понад 15 млн прим. кожний.

Галузеві (гол.) ЦНТБ формують докум. фонди за тематикою відповід. галузей і є депозитаріями, організац.-метод. центрами Б. т. своєї галузі. Серед найбільших б-к тех. профілю – Архітектурно-будівельна бібліотека України Державна наукова, Бібліотека гірничо-металургійного комплексу України Центральна державна, Бібліотека харчової і переробної промисловості України Центральна, Бібліотека Дорожнього центру науково-технічної інформації Південно-Західної залізниці.

Л. В. Коваль

Стаття оновлена: 2003