Бібліотечна освіта - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотечна освіта

БІБЛІОТЕ́ЧНА ОСВІ́ТА – сукупність фахових знань у галузі бібліотекознавства, здобутих у спеціалізованих навчальних закладах. Формування професій. Б. о. відбулося у 2-й пол. 19 ст. Б. о. в різних країнах розвивалася по-різному, але спільною особливістю було те, що бібліотекознавство та бібліотечну справу у ВШ викладали у межах ін. фаху, спеціалізації. В Україні курси з бібліографії та бібліології започаткував 1809 в м. Кремінець у Волин. г-зії бібліотекар П. Ярковський. Питання про необхідність підготовки бібліотекарів вперше порушив 1902 бібліотекознавець К. Рубинський. 1913 були відкриті бібліотечні курси у Харкові. 1917–1918 підготовку бібліотекарів здійснював Київ. Флоберів. пед. ін-т, в якому курс «Бібліотекознавство» викладав С. Сірополко, а «Позашкільну освіту» – С. Русова.

Систематична підготовка кадрів вищої кваліфікації для б-к в Україні розпочалась 1921 у Харків. ІНО, в якому 1925 організовано ф-т політ. освіти. Випускників цього ф-ту готували до роботи в червоних кутках, хатах-читальнях, клубах, б-ках. 1926 Всенар. б-ка України (нині НБУВ) організувала однорічні бібліотечні курси, які підготували 13 осіб до праці в наук. б-ках. 1927 у Харків. ІНО організовано бібліотечне відділення, випускники якого отримували кваліфікацію організатора бібліотеч. роботи. Харків. ІНО неодноразово реорганізовувався. 1935 на його базі в Харкові створено Укр. бібліотеч. ін-т, де було 2 ф-ти: підготовки працівників масових б-к та працівників б-к для дітей. 1939 його перейменовано у Харків. держ. бібліотеч. ін-т (ХДБІ), розширено структуру (заоч. відділ, ф-т бібліографії), відкрито навч.-консультац. пункти в Києві та Одесі. Ін-т готував бібліотекознавців та бібліографів для роботи у б-ках системи Наркомосу та викладачів бібліотеч. технікумів. У його складі було 3 ф-ти: бібліотекознавства, бібліографії, дит. та юнац. б-к. 1941 ХДБІ випустив 152 молодих спеціалістів, а за попередні 6 р. – 1899 бібліотекарів вищої кваліфікації. 1964 в Києві створ. філію ХДБІ, яку 1968 реорганізовано у Київ. держ. ін-т культури (КДІК). 1979 відкрито Рівнен. ін-т культури. У серед. 90-х рр. 20 ст. спеціалістів вищої кваліфікації готували бібліотечні ф-ти Київ., Харків., Рівнен. ін-тів та Микол. філіалу КДІК; 26 уч-щ культури (деякі нині реорганіз. у коледжі) – молодших спеціалістів. Щоріч. випуск спеціалістів в Україні з вищою Б. о. становив 1500 осіб, із середньою спец. – 1200. У 1995 ХДІК реорганіз. у Харків. держ. академію культури, 1997 КДІК – у Київ. нац. ун-т культури і мист-в, Рівнен. держ. ін-т культури – в Ін-т мист-в у складі Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. В їх структурі збереглися ф-ти, які готують спеціалістів вищої кваліфікації бібліотеч.-інформ. сфери. При Київ. нац. ун-ті культури і мист-в, Харків. держ. академії культури та НБУВ функціонують аспірантури та докторантури, які готують кандидатів та д-рів наук. Підвищення кваліфікації бібліотеч. працівників здійснює Центр безперервної інформ.-бібліотеч. освіти при Держ. академії керів. кадрів культури і мист-в України (Київ).

Нині в умовах збільшення випуску літ-ри в усьому світі, із розвитком та впровадженням комп’ютерних технологій, збільшенням ролі інформації в сусп-ві ускладнилась робота б-к, розширився діапазон кваліфікацій фахівців, потрібних для роботи в бібліотеч.-інформ. сфері. Питаннями підготовки бібліотеч. кадрів займається Міжнар. федерація бібліотеч. асоціацій, відділ профес. освіти і наук. досліджень якої сприяє орг-ції обміну викладачами бібліотеч. дисциплін, створенню міжнар. курсів з навчання бібліотекарів, формуванню навч. програм, проведенню порівнял. дослідж. у галузі підготовки бібліотеч. фахівців.

Літ.: Проблемы высшего библиотечно-библиографического образования: Историогр. и соврем. состояние: Межвуз. сб. науч. тр. Москва, 1988; Довгопола О. П. Вища бібліотечна освіта в Україні: Сторінки історії та деякі перспективи розвитку // Зб. наук. праць Київ. держ. ін-ту культури. 1994. Ч. 2; Ільганаєва В. О. Бібліотечна освіта: Нова парадигма розвитку. К., 1996; Бабич В. С. Еволюція бібліотечно-інформаційної освіти. К., 1997; Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: Зб. наук. пр. К., 1998; 2000. Вип. 2; Баніна М. Шляхи оптимізації системи бібліотечно-бібліографічної освіти // Вісн. Книжк. палати. 2001. № 4; Шевченко І. О. Перспективи розвитку післядипломної інформаційно-бібліотечної освіти в Україні // Вісн. Харків. держ. академії культури. 2001. Вип. 6; Слободяник М. С. Высшее библиотечное образование: Теор.-методол. аспекты развития // Там само.

Т. В. Добко

Стаття оновлена: 2003