Бібліотечна періодика - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотечна періодика

БІБЛІОТЕ́ЧНА ПЕРІО́ДИКА – спеціалізовані фахові видання (журнали, газети, збірники, бюлетені, праці науково-дослідних установ і навчальних закладів тощо), що стосуються питань розвитку бібліотечної справи, теоретичного і практичного бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, а також суміжних галузей наук, зокрема інформатики, документознавства, джерелознавства, культурології, архівної справи. Розраховані на працівників бібліотеч. установ, дослідників у сфері бібліотеч.-інформ. наук, книго-, архіво-, документознавців, істориків, викладачів відповід. спеціальних ВНЗів, інших дослідників бібліотеч. справи.

Основи укр. Б. п. закладено у 20-х – на поч. 30-х рр. 20 ст. В Україні на той час виходило понад 20 журналів, збірників та ін. періодики. Зокрема 1919 Нац. б-кою Української Держави (нині НБУВ) видавався часопис «Книжний вістник» (вийшло тільки два номери, гол. ред. Г. Житецький). Серед матеріалів – публ. відозви Тимчас. ком-ту Нац. б-ки Української Держави, хроніки його діяльності та «Інструкція Тимчасовому комітетові для заснування Національної бібліотеки Української Держави в м. Києві», статут б-ки, а також статті-аналізи одержаних б-кою колекцій і збірок із приват. б-к видатних особистостей України. 1923–30 Укр. наук. ін-т книгознавства видавав «Бібліологічні вісті». Публікувалися статті з проблем книгознав. та бібліотекознав. справ, їх методології, історії укр. книги, бібліографознавства, книгодрукування, мист-ва оформлення книги, паперознавства, газетознавства, психології читача тощо. 1925–26 у Львові т-вом «Просвіта» видано два випуски «Бібліотечного порадника», що містив статті з питань розвитку бібліотеч. справи, бібліографії, історії літ-ри, дит. літ-ри та читання, списки рекомендац. бібліографії тощо. 1925–27 Всенар. б-кою України (ВБУ) видавався у машинописі «Бібліотечний журнал». Публікувалися матеріали з питань каталогізації, збереження фондів, термінології, співпраці б-к і архівів, пресо-, книгознавства; про книжк. виставки, роботу кабінету бібліотекознавства, рукопис. відділу та відділу періодики; рецензії, інформ. повідомлення. 1926–27 ВБУ видала три частини «Бібліотечного збірника». 1927–30 ВБУ видавала «Журнал бібліотекознавства та бібліографії». Розглядалися проблеми бібліографії, укладання каталогів, пресознавства і заг. бібліотекознавства. 1927–32 у Празі Укр. т-во прихильників книги (УТПК) видавало ж. «Книголюб», у якому подано розгляд бібліотеч.-бібліогр. проблем, таборових видань, реліг. видань в Україні 1917–19, бібліографію творів О. Кобилянської, філос. розвідки про книгу та читача, хроніку діяльності УТПК та ін. У повоєн. період вийшло три номери «Журналу Бібліотеки Академії наук УРСР» (1946–47, машинопис), де опубл. матеріали про завдання б-к у повоєн. час, роботу з малотираж. вид., стан мережі б-к наук. установ АН УРСР, підготовку бібліотеч. і наук. кадрів, міжбібліотеч. абонемент, архів І. Франка, відновлення роботи відділів стародруків і рукописів, зведений каталог іноз. періодики.

У 90-і рр. 20 ст. з’явилася низка Б. п.: «Бібліотечний вісник», «Вісник Книжкової палати», «Бібліотечна планета», «Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв», «Світ дитячих бібліотек».

Питання історії, теорії, прикладні та практ. аспекти в галузі бібліотекознавства, книгознавства, бібліографознавства, документознавства, інформатики, джерелознавства, архівознавства, культурології висвітлюють: міжвідом. зб. ст. «Бібліотекознавство та бібліографія» (1964–92, готувався до друку Респ. б-кою ім. КПРС та Харків. ін-том культури), «Бібліотека вищого навчального закладу» (від 1992) Наук. б-ки Львів. ун-ту, «Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України» (від 1992), «Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні» (видає Київ. нац. ун-т культури і мист-в, від 1995), «Збірник наукових статей» (від 1996), Харківської наукової бібліотеки імені В. Короленка, зб. наук. праць «Вісник Харківської державної академії культури» (від 1999).

Методолог., теор., метод. та організац. проблеми бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, біобібліографії, краєзнавства розглядають зб. «Українська біографістика» (від 1996), «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (від 1998), «Библиотечное дело и краеведение» (від 1999), «Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития» (від 2000). Матеріали дослідж. унікал. бібліотеч. та архів. фондів публікує «Рукописна та книжкова спадщина України» (від 1993). Міжвідомчий зб. наук. пр. «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство» (від 1999) репрезентує дослідж., присвяч. проблемам дисциплін джерелознав. циклу, бібліотекознавства, книгознавства, біографістики тощо. Видаються інформ. бюлетені: «Соціологічні дослідження в бібліотеках», «Бібліотеки України – юнацтву: Досвід, проблеми, перспективи», «Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка», серії «Видатні діячі української книги», «Законодавство – бібліотекам України».

Літ.: «Бібліологічні вісті». 1923–1930: Системат. анот. покажч. змісту. К., 1996; Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище: 1917–1923. К., 1996; Солонська Н. Г. До історії української періодичної преси // БВ. 1997. № 2; Її ж. Періодичні видання Національної бібліотеки України. 1919–1998 // Там само. 1998. № 5.

О. В. Воскобойникова-Гузєва, Н. Г. Солонська

Стаття оновлена: 2003