Білокозович Василь - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Білокозович  Василь

БІЛОКОЗО́ВИЧ Василь (Biaіokozowicz Bazyli; 02. 01. 1932, с. Видове, Підляшшя, нині Білостоц. воєводства, Польща) – польський історик літератури, компаративіст. Д-р філол. н. (1972), проф. надзвич. (1978), проф. звич. (1986). Навч. в ун-тах у Горькому (1951–55) та Ленінграді (1955–57). У 1957– 73 – н. с. Ін-ту рос. філології Варшав. ун-ту; 1973–92 – в Ін-ті слов’янознавства Польс. АН; від 1992 – н. с., від 1996 – зав. каф. східнослов’ян. літературознавства Ін-ту сх. слов’янознавства Вищої пед. школи в Ольштині (від 1999 – Варминсько-Мазур. ун-т). Засн. і гол. ред. академ. серії «Studia Polono-Slavica Orientalis. Acta Litteraria» (1974–92), гол. ред. «Slavia Orientalis» (1975–91). Упорядник зб. «Polonistyka radziecka. Literaturoznawstwo» (Warszawa, 1985), в якій значне місце відведено укр. полоністиці. Праці присвячені рос. та білорус. літ-рі 19 ст., польс.-рос., польс.-білорус. і польс.-укр. літ. зв’язкам, зокрема укр. етнографові й письменникові родом з Підляшшя М. Янчукові, а також Т. Шевченкові, І. Франкові. Автор біогр. статей про укр. літературознавців І. Трачука, В. Починайла, Ю. Булаховську, Р. Кирчева, Г. Вервеса, А. Середницького і рецензій на їхні праці.

Пр.: Листування з Толстим (листи з Холмщини і Підляшшя) // Наша культура. Варшава, 1960. Ч. 12; Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki literackie jako problem badawczy // Studia Polono-Slavica Orientalis. Acta litteraria. 1974. T. 1; Pogranicze i kresy w literaturze pięknej. Przyczynek do polsko-białoruskich i polsko-ukraińskich stosunków literackich // Зофии Налковской посвящается: Мат. науч. конф. Гродно, 1991; Mikołaj Janczuk wobec kasaty unii na Podlasiu w 1875 roku // Unia brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Kraków, 1994; Taras Szewczenko i kształtowanie się świadomości narodowej Mikołaja Janczuka // W kręgu kultury ukraińskiej. Olsztyn, 1995; Mikołaj Janczuk (1859–1921). Podlaskie skrzyżowania tradycji słowiańskich. Olsztyn, 1996; З історії української діаспори. Антін Середницький у колі польсько-українських культурних взаємин // Література. Літературознавство. Життя: Зб. наук. праць й мат. на пошану М. В. Теплинського. Ів.-Ф., 1999.

Літ.: Верба А. Підляські побратими: професор В. Білокозович про М. Янчука // Над Бугом і Нарвою. 1992. № 1; A. Serednicki. Ukrainika w dorobku naukowym profesora Bazylego Białokozowicza // Acta Polono-Ruthenica. Olsztyn, 2001. Т. 4.

Ю. Гаврилюк

Статтю оновлено: 2003