Баланс підземних вод | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Баланс підземних вод


Баланс підземних вод

БАЛА́НС ПІДЗЕ́МНИХ ВОД – кількісне співвідношення за вибраний проміжок часу живлення, притоку й розвантаження, відтоку води у виділеному водоносному горизонті, його частині або навіть у водообмін-ній гідрогеологічній системі (наприклад, в артезіанському басейні) чи її частині. Б. п. в. кількісно відображає водообмінні процеси у виділ. гідрогеол. системі або її частині, які відбуваються у природ. і техногенно порушених умовах унаслідок взаємодії з довкіллям, а отже й поверхневими гідрологічними та суміжними гідрогеол. системами. Б. п. в. складається для різних відтинків часу – сезону, року, кількох років. Багаторічний баланс оцінюють із припущенням сталих умов руху підзем. вод. Короткочасніші Б. п. в. розглядаються з урахуванням факторів зміни режиму руху підзем. вод у часі. Звичайно виділяють прихідні й розхідні елементи Б. п. в. Багаторічний Б. п. в. віддзеркалює кількісно природні ресурси підзем. вод, оскільки природні ресурси – це кількість води, яка притікає у виділену частину гідрогеол. системи, тобто є прихідною частиною балансу. Повне багаторічне балансове рівняння водообмін. гідрогеол. системи має такий вигляд: Qе.р. = Wінф+Qб+Qр+Qел+Vг.у+Vд+Wл = Wв.т.+Q’б+Q’р+V’г.у+Vгд+Vрд, де Wінф інфільтрація (і конденсація) атмосфер. вологи; Qб і Q’б – боковий водообмін, відповідно, притік і відтік із суміжних систем; Qр – живлення річок та озер; Qел – елезійне живлення (живлення вологою, яка добувається з мулу та глин під тиском нових нашарувань порід, які відкладаються на дні морів); Vг.у і V’г.у – живлення й розвантаження за рахунок зміни гравітаційних і пруж. запасів у водоносних горизонтах у результаті геолог. процесів; Vд – звільнення зв’язних вод у результаті дегідратації мінералів, тобто видалення води з мінералів; Wл – надходження ендогенних магматоген. розчинів із глибинних шарів літосфери; Wв.т – розвантаження шляхом випаровування й транспірації; Q’р – підземний стік у річки, озера, моря; Vгд – поглинання вод у результаті гідратації мінералів; Vрд – радіоліз підзем. вод (розкладання води на окремі компоненти під дією радіації). Усі види живлення й розвантаження визначаються довгостроково чинними факторами – кліматом, морфоструктурою, глибин. тектоніч. режимом тощо. Тому час їхнього існування – від сотень і тисяч років до десятків мільйонів років і більше. Інфільтрація, випаровування й транспірація, водообмін з річками, озерами й сусід. структурами – основні складові природ. ресурсів і балансу підзем. вод, які систематично вивчають геологи. Підземні води неглибоко розташованих водонос. горизонтів (умовно – до глибини 100 м) можуть мати відчутні зміни в часі у формуванні балансу. Це пов’язано з активним впливом клімат., гідрогеол. і техноген. чинників на формування їхнього режиму. Тому складання Б. п. в. на різні відтинки часу дає змогу порівнювати тенденції кількіс. змін ресурсів підзем. вод, окремих джерел їх живлення чи розвантаження, врахування природ. і техноген. чинників впливу на підземну гідросферу.

Статтю оновлено: 2003