Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім Й. Кобринського | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім Й. Кобринського


Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім Й. Кобринського

КОЛОМИ́ЙСЬКИЙ МУЗЕ́Й НАРО́ДНОГО МИСТЕ́ЦТВА ГУЦУ́ЛЬЩИНИ ТА ПОКУ́ТТЯ ім. Й. Кобринського Засн. 1926 з ініціативи В. Коб­­ринського (дир. до 1952) у приміщенні Нар. дому у м. Коломия (нині Івано-Фр. обл.) як Нар. музей ім. о. Й. Кобринського. Відкритий 1934 як Укр. нар. му­­зей «Гуцульщина» ім. о. Й. Коб­­ринського в Коломиї. Від 1945 – Держ. музей нар. мист-ва Гуцульщини; від 1992 – Коломий. музей нар. мист-ва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринсь­­кого, від 2009 – національний. Підпорядк. упр. культури, націо­­нальностей та релігій Івано-Фр. облдержадміністрації та Мін-ву культури України. Експозиц. пло­­ща – 16 експозиц. та 4 виставк. зали; діють реставрац. майстер­­ні, де проводять консервац. і реставрац. роботи зі збереження музей. експонатів, а також 3 від­діли на правах окремих музеїв: Косівський музей народного мистецтва та побуту (від 1970), Писанкового розпису Музей (від 1987), Карпатського краю етнографії та екології Музей (від 2007). У фондах – понад 50 тис. од. зберігання, які репрезентують усі види традиц. нар. мист-ва гуцулів та покутян від 17 ст., ок­ремі пам’ятки трипіл. культури датовано 4 тис. до н. е. Цінність становлять геогр. карти України 1-ї пол. 18 ст., складені Ґ. де Бопланом, твори сак­­рал. мист-ва кін. 17–19 ст., скульп­­тура І.-Г. Пінзеля, вироби майстрів школи дерев. промислу в Коломиї (1894–1914), гончар. школи (1876–1914), полотна Т. Ко­пистинського, К. Устияновича, К. Глуховського, М. Сосен­­ка, Я. Пстрака, В. Петрука, уч­­нів школи О. Новаківського, М. Глу­­щенка. Експонати згруповано за видами нар. мист-ва на основі істор.-хронол. і моногр. принци­пів.

Представлено такі види нар. мист-ва: художнє оброблення дерева (різьблення, інкрустація, випалювання), металу та шкіри; гончарство; декор. ткацтво; килимарство; вишивка й одяг. 2000 відкрито постійно діючу виставку сакрал. та образотвор. мист-ва, а також експозицію традиц. гу­­цул. меблів, 2002 – мемор. кімнату громад.-політ. діяча, письменника А. Чайковського. Співробітники здійснюють н.-д. та наук.-освітню діяльність, організовують наук. конф., круглі сто­­ли, семінари, мист. акції, уроки народознавства, лекторії тощо; беруть участь у міжнар. фестивалях та конф., зокрема у Польщі, Чехії, Словаччині, Австрії, Ні­­меччині. За останні роки у му­­зеї проведено конф., присвяч. дослідж. істор.-етногр. р-нів Гу­­цульщини («Коломийська Гуцуль­­щина», 2006; «Гуцульщина як історико-культурний феномен», 2009) та Покуття (2011); 120-літ­­тю від дня народж. С. Вінценза (2008) та 150-річчю від дня народж. А. Чайковського (2007), «Феномен творчості Олекси Бах­­матюка» (2010); мист. акції, при­­свяч. митцям 19–20 ст.: нар. майстрам різьблення на дереві – Ю. та В. Шкріблякам, Ю. Кор­­панюку; художникам – О. Но­­ваківському, С. Гординському, О. Кульчицькій, Я. Пстраку, Т. Шевченку. Щороку в музеї організовують 8–12 виставок, 2 з яких зазвичай розкривають фонд. збірки. Музейні колекції неодноразово експонувалися у провід. музеях України, а також в Естонії, Литві, Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Польщі, Авст­­рії, Франції, Німеччині, Словаччині. На основі музей. зібрань укладено кілька альбомів, зокре­ма «Гуцульські та покутські свіч­­ники-трійці» (2006), «Народна іко­­на на склі» (2008), «Дерев’яна скульптура Галичини ХVІІ–ХІХ ст.» (2010), «Гуцульські художні вироби з металу» (2011; усі – Львів); опубліковано комплекти листівок (1961; 1973). У 1993–94 видавали наук.-теор. ж. «Народний дім». На фасаді музею встановлено мемор. дошки: М. Шашке­­вичу (1911), І. Франку (1926), Й. і В. Кобринським (1990), А. Чай­­ковському (1992), М. Лисенку (2003). Дир. – Я. Ткачук (від 1992).

Літ.: Коломийський державний музей народного мистецтва Гуцульщини: Пу­­тівник. Станіслав, 1962; Коломийський музей народного мистецтва Гуцуль­­щи­­ни: Путівник. Уж., 1975; Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщи­­ни: Альбом. К., 1991; Гуцульська вишив­­ка з колекції Національного музею на­­родного мистецтва Гуцульщини та По­­куття ім. Й. Кобринського. К., 2010; Націо­­нальний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського: Альбом. Т., 2011.

Статтю оновлено: 2014