Бібліографія архітектурно-будівельна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліографія архітектурно-будівельна

БІБЛІОГРА́ФІЯ АРХІТЕКТУ́РНО-БУДІВЕ́ЛЬНА – галузь бібліографічної діяльності, завданням якої є виявлення, відбір, опис, реєстрація і наукова систематизація інформації про праці з архітектури та будівництва. Б. а.-б. є тематично багатоаспектною, оскільки, окрім двох основних галузей, включає буд. механіку та фізику, інж. геологію, геофізику, гідравліку, вироб-во буд. матеріалів тощо. Б. а.-б. складається з поточ., ретроспектив. і рекомендаційної. Історія Б. а.-б. розпочинається у 1-й пол. 19 ст., коли нім. книговидавець Ф. Енслін опублікував каталог нім. книг із заг. питань буд-ва «Bibliotheca arhitectonica oder Verzeichnis der Alt und Neuerzeit bis 1824 in Deutchland erschidenen Bьcher über alle Teile der Burgerlichen Schonen, Wasser und Strassenbau-Kunst» («Будівельна бібліотека, або Покажчик старих і нових книг, що вийшли до 1824 у Німеччині з усіх галузей цивільного, гідротехнічного та дорожнього будівництва», Берлін, 1825), дещо пізніше вийшов покажчик А. Мальберґа «Die Literatur des Bau und Ingenieur-Wesen der letzten 30 Jahre oder Verzeichnis der Vornebimlichsten Werke in deutscher, französischer, englischer, italienischer, hollandischer u. s. w. Sprache, welche die genannten Fächer betroffen» («Література з будівельної та інженерної справи за останні 30 років, або Покажчик головніших праць німецькою, французькою, англійською, італійською, голландською та іншими мовами», Берлін, 1852). До поч. 20 ст. пошук буд. літ-ри здійснювався за допомогою заг.-тех. бібліогр. вид.: «Repertorium der Technischen Literatur. Neue Folge» («Покажчик технічної літератури. Нове видання»), «Engineering Index» («Технічний покажчик»). У Росії початки створення бібліографії арх-ри і буд-ва припадають на 2-у пол. 19 ст., її публікували на сторінках ж. «Зодчий» (1872–1917). До 1891 її осн. зміст складала інформація про іноз. видання, від 1892 – лише російські. Як додаток до ж. «Железнодорожное дело» (1883–1917) виходив «Библиографический указатель статей железнодорожной периодической литературы» (містив матеріали з буд-ва залізниць). Осн. ретроспектив. джерелами були каталоги найбільших тех. б-к, зокрема «Каталог библиотеки Института путей сообщения» за 1870–1918. Зі зростанням міст на поч. 20 ст. виходили покажчики з питань водопостачання і сан. техніки (В. Андреев «Библиография по водоснабжению: Список отдельно изданных сочинений по вопросам водоснабжения», Москва, 1908). Від 1923 ж. «Строительная промышленность» періодично друкував огляди іноз. буд. журналів, списки літ-ри з окремих питань. Літ-ру з буд-ва відображали видання заг.-тех. бібліографії – щорічники «Научная литература СССР. Техника» (1928–31, 1933). Покажчики поточної буд. літ-ри видавали і за кордоном, зокрема у Великій Британії від 1928 виходить бібліогр. ж. «Building science abstracts». 1933–38 видавався щомісяч. реферат. ж. «Стройиндустрия», 1936–53 у серії «Новости технической литературы» – бібліогр. ж. «Строительная промышленность» (крім інформації про книги та статті з вітчизн. і зарубіж. періодики та збірників, містили описи винаходів, стандартів, фірм. каталогів). Видано ретроспективні покажчики, укладені Центр. буд. б-кою, нині Центр. наук.-тех. б-ка (ЦНТБ) з буд-ва й арх-ри у Москві. Вона стала центром створення галуз. ретроспектив. бібліографії в СРСР і видавала бібліографію відповідно до планів провідних центр. н.-д. установ. «Справочник научно-исследовательской тематики и литературы по строительным материалам, огнеупорам, химически стойким изделиям минерального происхождения за 1930–1933 гг.» (1934) Є. Романовського містить інформацію про опубл. і неопубл. н.-д. роботи. Ретроспективна бібліографія поповнилася виданням темат. покажчиків із проблем буд. матеріалів, механізації буд. вироб-ва, гідротех., швидкіс. буд-ва, диспетчеризації у буд-ві, зокрема «Строительные машины и механизированный инструмент» (1934) Я. Капланського, «Битуминозные кровельные и гидроизоляционные материалы» В. Воробйова, «Асбест в строительстве» В. Невського (обидва – 1935), «Дерево в строительстве» (1936), «Диспетчеризация в строительной промышленности» М. Снєжинської, «Скоростное строительство» (1939; усі – Москва). Окрім ретроспектив. бібліографії, укладають рекомендац. покажчики, зокрема від 1937 виходила серія «Что читать рабочему о своем производстве», присвячена буд. пром-сті, а у 50-і рр. – серії рекомендац. покажч. «В помощь рабочему строителю», «В помощь строителю». У спец. покажч. З. Виноград «Библиография по архитектуре» (Москва, 1940) подано перелік вітчизн. книг за 1709–1938, а також матеріали з буд. техніки. Видано фундам. бібліографію до огляд. роботи «Строительная механика в СССР. 1917–1957» (Москва, 1957). Ретроспект. бібліографія поповнилась темат. покажчиками, виданими Ленінгр. домом наук.-тех. пропаганди, зокрема серією посібників «Строительные материалы» (1953–57), укладеною Т. Липовською. Проблемі гідротех. споруд присвяч. покажчик П. Непорожнього та А. Філахтова «Возведение гидротехнических сооружений. 1950–1957» (К., 1958), що був важл. внеском у міжнар. бібліографію з гідротехніки, складену за рішенням 17-ти країн при Комісії з електроенергетики Європ. екон. комісії ООН. Зі створенням Всесоюз. інту наук. і тех. інформації (ВІНІТІ, Москва) та заснуванням «Реферативного журналу» випуск серії «Новости технической литературы» припинено. 1954–64 гол. джерелом поточної Б. а.-б. стала серія «Строительная промышленность» у структурі видання Держ. наук. б-ки (Москва) «Библиографический указатель текущей отечественной литературы по строительству и архитектуре» (від 1956 виходив у 2-х ч.: вітчизн. та зарубіжна літ-ра). 1958 Академія буд-ва й арх-ри СРСР та Центр. ін-т наук. інформації з буд-ва й арх-ри заснували реферат. ж. «Строительство и архитектура» (1958–64), який згодом став осн. органом із Б. а.-б. Від 1966 виходила серія «Промышленность строительных материалов», також серії реферат. журналів ВІНІТІ: «Строительные и дорожные машины», «Механика», «Физика», «Химия»; літ-ра з окремих видів буд-ва – у реферат. журналах з енергетики, транспорту тощо. У галузі бібліографії буд. матеріалів одна з фундамент. робіт – «Отечественная литература о цементе за 240 лет (1710–1950)» (Ленинград, 1953–62, вып. 1–4) Є. Качанової. Вийшла низка покажчиків про бетон, використання пластмас у буд-ві, буд. роботи, машини і механізми, окремі види буд-ва. У зб. «Законодательство о капитальном строительстве» (Москва, 1969–76; 2-е вид. 1977–84) зібрано і систематизовано законодавчі та нормат. акти, що стосуються капітал. буд-ва. Всерос. НДІ проблем НТП та інформації у буд-ві Держбуду Росії видає реферат. ж. «Строительство, архитектура и жилищно-коммунальная сфера: Сводный том» (1997–2002, серії 1, 3, 4, 7, 9, 13). Створено також бібліографію 2-го ступеня з арх-ри, буд-ва та житлово-комунал. госп-ва, зокрема анотов. покажчик І. Кобленця і С. Римського-Корсакова «Источники библиографии строительной промышленности и архитектуры» (Москва, 1941), що охоплює бібліогр. довідники від поч. 19 ст. до 1939, а період. бібліогр. видання, списки, вміщ. у книгах і журналах – від 1923 до 1939; «Справочник по строительной библиографии и периодике СССР и зарубежных стран» (Москва, 1957) П. Шибаєва тощо.

В Україні друкована продукція з проблем буд-ва й арх-ри реєструється у «Літописі книг», «Літописі журнальних статей», «Літописі газетних статей». У видавн. анотованому бібліогр. покажчику книг та брошур «Нові видання України» (1958–89, від 1996) уведено спец. розділи з буд-ва й арх-ри. Розвиток наук.-допоміж. бібліографії супроводжується укладенням бібліогр. посібників, покажчиків з проблем арх-ри, буд-ва, житл.-комунал. госп-ва. На поч. 40-х рр. в Україні створ. диференційов. систему бібліогр. інформації, яку обслуговували орг-ції різної відомчої належності. Гол. базовий центр галуз. поточної, ретроспект. та рекомендац. бібліографії – Наук. б-ка Академії арх-ри УРСР (нині Архітектурно-будівельна бібліотека Державна наукова – ДНАББ). Укладено бібліогр. посібники: «Полтава: История, архитектура, памятники» (1951), «Государственный архитектурный исторический заповедник “Софийский музей”» (К., 1951), «История планирования и застройки г. Киева» (К., 1952) та ін. Із проблем технології буд. вироб-ва та ландшафт. арх-ри видано бібліогр. покажч.: «Ландшафтная архитектура» (1965), «Жилые дома повышенной этажности» (1967), «Поточное строительство: Аннотир. указ. отечествен. лит-ры за 1930–1967 гг.» (1967– 68, вып. 1–3), «Вопросы качества строительства» (1969–78, вып. 1–3), «Объемно-блочное строительство» (1973), «Издания научно-технической библиотеки НИИСП Госстроя УССР» (1948–80, вып. 1–3), «Видання Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки Мінбудархітектури України. 1980–1993 рр.» (1994), «Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного. 1994–1998» (1999). У 1948–61 виходив щоквартал. бюл. «Новые поступления», 1962–91 – щомісяч. бюл. «Текущая информация о поступившей литературе» (від 1992 – «Бюллетень новых поступлений», від 1993 – «Бюлетень нових надходжень»). Від 1992 щотижня видавалась бібліогр. інформація «Економіка і управління в сучасних умовах» (від 2001 – бюлетень анотов. бібліогр. інформації «Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство»). У бібліотеч. серіях «Видатні будівельники України» (від 1996), «Видатні зодчі України» (від 1997), «Особистість» (від 2001) виходять біобібліогр. покажчики про архітекторів, будівельників, істориків, зокрема М. Будникова, М. Жербіна, В. Заболотного, В. Городецького, П. Альошина, Й. Каракіса, В. Ковалинського. Видані також темат. бібліогр. покажч.: «Бароко в архітектурі України», «Історія Академії архітектури України (1944–1963 рр.)» (обидві – 1995). На шпальтах період. видань «Будівництво України» (від 1993), «Інформаційний бюлетень Держбуду України», «А. С. С.» (обидва – від 1996), «Будівельна газета», «Ватерпас» (обидва – від 1997), «Будуємо інакше», «Міське господарство України» (обидва – від 1998), «Загородный дом», «Строительство и реконструкция» (обидва – від 1999), «Будмайстер» (від 2002) ДНАББ веде бібліогр. рубрики, а також розробляє темат. списки літ-ри (зокрема «Вопросы реконструкции промышленных предприятий», 1986); створ. картотеки «Міста і села України», «Київ». Ведеться картотека «Personalia» та база даних персоналій укр. зодчих, архітекторів, скульпторів. Створенням Б. а.-б. займаються також галузеві НДІ та профільні навч. заклади України, зокрема в НДІ теорії, історії та перспектив. проблем рад. арх-ри в Києві (нині НДІ теорії і історії арх-ри та містобудування) укладено бібліогр. покажч. «Научно-исследовательские труды» (1971; 1982), які вміщують матеріали за 1945–70 та 1971–80; «Науково-дослідні праці НДІТІАМ. 1981–1995» (1995). Розробляються «Бібліографічна серія» та серія «Мастера отечественной архитектуры», в яких видано бібліогр. покажчики з архітектурознавства та історії матеріал. культури: «Віктор Васильович Чепелик», «Валентин Иванович Ежов», «Академик Сергей Александрович Жебелев» (усі – 1997), «Юлиан Андреевич Кулаковский» (1999). Держ. НДІ буд. конструкцій (Київ) 1973 видав покажчики з проблем об’ємно-блокового буд-ва, а від 2000 розпочав видання серії «Біобібліографія вчених НДІ будівельних конструкцій» (1-й вип. – «Рижов Адольф Маркович: До 70-річчя від дня народж.»); покажч.: «Трегуб Анатолій Степанович» (2001), «Клєпіков Сергій Миколайович» (2002; обидва – Запоріжжя). Київ. зонал. НДІ експерим. проектування 1966 видав покажчик з проблем сейсмостійкого буд-ва. Бюро наук.-тех. інформації Укр. НДІ інж. та наук.-тех. вишукувань (Харків) – бібліогр. покажчики з інж. геодезії. Розробляє і видає бібліогр. покажчики та сигнал. інформацію відділу наук.-тех. інформації ОП «Укрголовбудрозвідування»: «Коррозионные исследования и электрохимзащита подземных сооружений от коррозии», «Перечень межгосударственных стандартов по инженерным изысканиям для строительства», «Применение GSP-систем при инженерно-геодезических изысканиях» (2001) тощо. Наук.-тех. б-ка Нац. ун-ту «Львів. політехніка» видає серію «Біобібліографія вчених Львівської політехніки» (18 випусків, остан. – «Богдан Григорович Гнідець», 2000). Наук.-тех. б-ка Дніпроп. інж.-буд. ін-ту (нині Придніпров. академія буд-ва і арх-ри) видала 5 випусків бібліогр. покажчиків наук. робіт 1930–90х рр. під заг. назвою «Каталог научных работ Днепропетровского инженерно-строительного института». Б. а.-б. міститься у енциклопед. виданні «Звід пам’яток історії та культури України» (у 28-ми т., т. 1, К., 1999), біогр. довіднику «Зодчі України кінця XVІІІ – початку XX століть» (К., 1999) В. Тимофієнка, «Українське мистецтво першої половини ХІХ століття» (К., 1982), «Український архітектурний модерн» (2000) В. Чепелика, «Історія Києво-Печерської Лаври» (К., 2001) Д. Степовика, «Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України» (К., 2002) В. Вечерського. В. Єжов і А. Пучков підготували вид. «Сучасна архітектура радянської доби. 1917–1991: Рекомендації та бібліогр. довід. для студентів архіт. ф-ту» (1998), де вміщено «Рекомендовану літературу» та «Бібліографічний іменний покажчик провідних радянських архітекторів» з переліком літ-ри про них. Довідковим є видання М. Жербіна «Українські та зарубіжні будівельники: вчені, педагоги, інженери, архітектори: Короткий біогр. довід.» (К., 2001). Інформацію про реферативні інформ.-бібліогр. буд. зарубіж. видання наведено в анотов. покажчику «Информационно-библиографическая периодика зарубежних стран в фондах библиотек АН УССР» (К., 1975). ЦНБ УРСР видала «Археологию Украинской ССР: Библиогр. указ. 1918– 1980» (1989), що містить багатий матеріал з історії арх-ри і буд-ва, охорони пам’яток, праць видат. діячів та літ-ру про них. Наук.-допоміж. бібліогр. покажч. «Памятники истории и культуры Киева» (К., 1986), складений Держ. істор. б-кою України (ДІБУ), надає інформацію про документи, книги, статті, альбоми ілюстрацій пам’яток історії, культури, арх-ри та археології Києва. Бібліогр. покажч. «Історія Києва» у 2-х вип. (1958–59), укладений ДІБУ та Держ. публіч. б-кою АН УРСР, містить літ-ру до 1917. Від 50-х рр. 20 ст. випуск рекомендац. бібліогр. покажчиків з проблем арх-ри і буд-ва здійснювали Харків. міська та обл. універсал. наук. б-ки. Прикладом краєзнав. бібліогр. покажчика є вид. «Чернігову – 1075 років» (Чг., 1982). До 1500-річчя Києва В. Ковалинський та В. Киркевич склали бібліогр. покажч. «Путеводители и справочники по г. Киеву» (К., 1982).

До спец. Б. а.-б. належить офіц. вид. «Переліки чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва» (1996–99), зміни та доповнення до яких друкуються у ж. «Будівництво України», «Будівництво і стандартизація» та «Інформаційний бюлетень Держбуду України». Від 1997 Укр. інформ.-правовий центр видає «Бюлетень систематизованого законодавства України. Сер. 2. Будівництво і архітектура. Житлова політика. Житлово-комунальне господарство», що містить нормат.-правові акти, покажчики актів за галузями законодавства, абетковопредмет. покажчик. Ін-т проблем реєстрації інформації НАНУ та НБУВ від 1995 видають «Український реферативний журнал “Джерело”», у його серії «Техніка. Промисловість. Сільське господарство» є розділ «Будівництво», а у серії «Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво» розділ «Мистецтво» подає літ-ру з арх-ри.

Літ.: Гастфер М. П. Библиография по строительству и архитектуре. Москва, 1977; Иениш Е. В. Ретроспективный поиск технической литературы. Москва, 1980; Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного в 2002 році. К., 2003.

С. С. Артамонова,Г. А. Войцехівська

Стаття оновлена: 2003