Бібліографія технічна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліографія технічна

БІБЛІОГРА́ФІЯ ТЕХНІ́ЧНА – галузь бібліографічної діяльності, метою якої є виявлення, опис та систематизація науково-технічної літератури. Виникла у зв’язку з розвитком пром-сті, що зумовив збільшення кількості тех. видань. Б. т. містилася у багатогалуз. бібліографії, згодом об’єднувалася з бібліографією природничою, що зумовлено тісним зв’язком тех. і природн. наук. У 17–18 ст. Б. т. містили наук. журнали, зокрема «Journal des savants» (засн. і 1-й ред. – Д. де Салло, виходив у Франції від 1665). Журнал повідомляв про книги, які видавалися в Європі і доповнювались рефератами та рецензіями. Від 1665 у Великій Британії Лондон. королів. т-во (нині – Британ. АН) видає ж. «Philosophical transactions», що інформує про нові досліди, спостереження, відкриття в галузі природн. та приклад. наук. 1682–1782 у Ляйпцизі виходив заг.-наук. ж. «Acta eruditorum» (1-й ред. О. Менкен), який містив розгорнуті рецензії на нові книги за галузями.

В Росії у 18 ст. тех. питання висвітлювались у заг.-наук. журналах, які видавались АН або в заг. періодиці. Інформацію про них подано в бібліогр. покажч. О. Неустроєва «Историческое разыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703–1802 гг.» (1874), який пізніше видавався з «Указателем к русским повременным изданиям и сборникам за 1703– 1802 гг. и к историческому разысканию о них» (1898), а також у виданнях «Систематический и алфавитный указатель статей, помещенных в периодических изданиях Императорской Академии Наук, а также сочинений, изданных Академиею отдельно со времени ее основания по 1872 г. включительно» (1875; усі – С.-Петербург) та праці М. Лісовського «Русская периодическая печать 1703–1900 гг.» (Петроград, 1915), яка охоплює бл. 3000 назв журналів і газет. Великий вплив на розвиток тех. думки мала діяльність Рос. тех. т-ва (1865), від якого відокремилася низка самост. галуз. т-в – електротехніків, металургів та ін. Вони виникали у великих пром. центрах: Києві, Одесі, Баку, Москві й також вели видавн. діяльність. 1872–1913 Київ. т-во природодослідників видавало бібліогр. щорічник «Указатель русской литературы по математике, чистым и прикладным естественным наукам, медицине и ветеринарии», який відображав літ-ру рос. та іноз. мовами з різних галузей природн. і тех. наук, с. госп-ва (до 1890 за ред. М. Бунге, згодом В. Совинського). Бібліогр. робота Київ. т-ва природодослідників привернула увагу зарубіж. учених. Зокрема проф. В. Лігін був учасником Міжнар. конгресу з бібліографії матем. наук, що відбувся 1889 в Парижі. Велике наук.-допоміжне значення мали також поточні крит.-бібліогр. огляди наук. літ-ри, що друкувалися в «Университетских известиях» (К., 1861–1917). Заслуговує на увагу «Обзор книжной литературы по химической технологии за 1873–1882 гг.» М. Бунге. Рос. тех. т-во видало «Библиографический указатель технических книг, вышедших на русском, немецком, французском и английском языках в 1883 г. в России и за границей» (1884) та «Систематический библиографический указатель книг, брошюр и журналов по всем отраслям техники, а также по техническому образованию, по торговле и промышленности, по химии, механике, геологии, минералогии...» (1886). Останній виходив протягом двох років у вигляді окремих брошур за різними галузями. 1899 в додатку до журналу було видано покажчик статей, вміщених у «Записках Харьковского отделения Русского технического общества» за 1881–1899. У 1905 Київ. відділ. Рос. тех. т-ва видало «Алфавитный указатель к “Запискам Киевского отделения Императорского Русского технического общества по свеклосахарной промышленности” за 1871–95 гг.». Наприкінці 19 ст. з’явились поточні бібліогр. видання за галузями, які відігравали значну роль у розвитку пром-сті: розроблення корис. копалин, будування залізниці тощо. Так, 1886 Геол. ком-т Гірничого департаменту почав видавати бібліогр. щорічники «Русская геологическая библиотека», які включали книги та статті рос. та іноз. мовами за 1885–1903. У 1895–1914 виходив «Ежегодник по геологии и минералогии», який містив реферати найцінніших видань. 1883–1916 Рос. тех. т-во випускало «Библиографический указатель по железнодорожному транспорту» як додаток до ж. «Железнодорожное дело». Літ-ру за 1876–83 відображено в покажч. «Библиографические материалы по железнодорожному делу», виданому ред. ж. «Инженер». Заслуговує на увагу ретроспект. покажч. А. Бєлозерова «Указатель книг, изданных на русском языке по предметам, относящимся до горной части», який містить перелік книг від 18 cт. до 70-х рр. 19 ст. Це видання доповнювали зведені покажчики статей до «Горного журнала» (1825–1939). Період. видання поч. 20 ст. описують «Библиография периодических изданий России. 1901–1916» (Ленинград, 1958), підготовл. за методикою Ю. Меженка, та його ж бібліогр. покажч. «Русская техническая периодика 1800–1916 гг.» (Москва; Ленинград, 1955), який містить опис 425 період. видань з техніки. Період. видання з техніки за 1703–1917 також внесені у каталогдовідник Держ. публ. наук.-тех. б-ки СРСР «Периодическая печать России. Естественные науки. Техника. Промышленность. Транспорт. Городское хозяйство. Кустарные промыслы» (Москва, 1974–85, т. 1–4).

Зростання темпів НТП у 20 ст. вплинуло на обсяги книжк. продукції і поставило нові вимоги перед Б. т. Різноманітні бібліогр. джерела видають книжк. палати України, Росії та ін. країн (літописи книг, журнал. статей, автореф. дисертацій тощо); джерела зі спец. Б. т.: поточні галуз. бібліогр. покажчики наук.-тех. б-к, центрів, зокрема бібліогр. покажч. літ-ри, що вийшла в Україні 1946–55 «Історія техніки», підготовл. Держ. публіч. б-кою АН УРСР (К., 1959) та покажч. вітчизн. й іноз. літ-ри за 1958–70 «Применение математических методов в технике. Основы промышленного производства. Металловедение. Металлургия. Машиностроение», виданий 1976 тією ж б-кою; анотов. покажч. літ-ри «Науково-технічна революція та її вплив на соціальні перетворення суспільства», підготовл. наук. б-кою Київ. ун-ту (К., 1972); метод.-бібліогр. матеріали «Людина. Природа. Техніка: грані взаємодії» (Х., 1996) та «Інженер і час» (Х., 1997) Харків. держ. наук. б-ки ім. В. Короленка; каталоги та темат. плани вид-в (зокрема системат. покажч. видань укр. мовою «Українська книга ДВУ. 1919–1924» (Х., 1926, вип. 1), «Видання ДВУ за перше півріччя 1930» (Х., 1930), «Книги видавництва “Карпати” (1946–1970)» (Уж., 1970), «Видавництво “Каменяр”. 1939– 1989: Бібліогр. покажч. книжк., нотних та образотвор. видань» (Л., 1989) та ін.; бібліогр. списки, рецензії та огляди, які публікують у спеціаліз. галуз. тех. журналах і книгах. 1907–09 в Одесі й Києві виходив щомісяч. реферат. ж. «Обзор технических журналов русских и иностранных», у якому реферувалися статті з різних галузей техніки (будівел., гірнича справа, машинобудування, електротехніка, металургія, повітроплавство тощо), узяті здебільшого із зарубіж. журналів, а також списки літ-ри без рефератів. 1912–13 видання однойм. бібліогр. журналу здійснювало Одес. відділ. Рос. тех. т-ва. Поряд з короткими рефератами тут друкувалися списки книг і період. видань. У «Вестнике технологии химических и строительных материалов» (К., 1910–11) вміщувалися реферати, систематично подавалися огляди книг і період. вид. (рос. і зарубіжних). В Україні створювалися ретроспективні бібліогр. посібники з окремих галузей знання, зокрема з гірничої справи: «Литература об обрушении и оседании пород в рудниках и о влиянии их на дневную поверхность» (Катеринослав, 1913, вып. 1) П. Леонтовського, виданий коштом Ради з’їзду гірничопромисловців Пд. Росії, та системат. огляд «О горючих материалах как источнике тепловой энергии для промышленных целей» (Катеринослав, 1914) проф. Катеринослав. гірн. ін-ту П. Рубіна (обидва містили реферати й анотації).

Знач. внесок у розвиток Б. т. зробили АН УРСР та АН ін. країн. «Систематичний каталог видань Всеукраїнської Академії наук. 1918–1929» (К., 1930), а також щорічні додатки за 1930–32 містять монографії та період. видання з с.-г. машинобудування та машинознавства, тех. механіки, гірничої пром-сті, металургії, буд-ва, енергетики (зокрема теплотехніки) та ін. галузей техніки, що вийшли в установах АН (зокрема в Укр. НДІ с.-г. машинобудування та машинознавства, Ін-ті буд. механіки, Харків. наук. т-ві при УАН). Каталог перевидав Д. Штогрин (Чикаґо, 1966) у серії «Слов’янські біобібліографічні матеріали. Т. 1» за підтримки Т-ва укр. бібліотекарів Америки. До 50-річчя від дня заснування АН УРСР видано ретроспектив. бібліогр. покажч. «Видання Академії наук УРСР. 1919–1967». До серії «Фізикотехнічні та математичні науки» внесено понад 3 тис. назв. Праці укр. учених містить також «История техники» – бібліогр. покажчик, підготовл. Ін-том історії природознавства і техніки АН СРСР, Всесоюз. т-вом «Знання» та Центр. політех. б-кою за 1946–80 (Москва, 1950–88).

Внесок у розвиток Б. т. зробили також ін-ти системи Мін-ва освіти України: «Інформаційний каталог завершених наукових розробок, виконаних у вищих навчальних закладах та наукових установах системи Міністерства освіти України» (Дн., 1996, вип. 1), «Друковані праці професорсько-викладацького складу Східно-українського державного університету за 1961– 1997 роки» (Лг., 1999), «Издания Харьковского государственного автомобильно-дорожного технического университета. 1990–2000» (Х., 2000), «Друковані праці Державного університету “Львівська політехніка” за 1999 рік» (Л., 2001). Укр. реферат. ж. «Джерело» у серії «Техніка. Промисловість. Сільське господарство» (засн. 1995 Ін-том проблем реєстрації інформації НАНУ) містить реферати різних видів друк. продукції, а також автореф. дисертацій та препринти.

Реферат. журнал Всерос. ін-ту наук. і тех. інформації РАН (ВІНІТІ) має 82 галуз. випуски, зокрема з техніки: «Вычислительная техника», «Металлургия», «Радиотехника», «Технология машиностроения», «Техническая кибернетика», «Электротехника». Виходить «Бюллетень международных научных съездов, конференций, конгрессов, выставок» (від 1960), який інформує про міжнар. нац. наук. та тех. заходи в різних країнах світу, зокрема в Україні. Від 1976 ВІНІТІ видає бібліогр. покажч. «Депонированные рукописи. Естественные и точные науки, техника» (раніше – «Каталог депонированных рукописей»). Реферат. журнали з питань буд-ва видає Всерос. держ. НДІ з проблем наук.-тех. прогресу й інформації в буд-ві у серіях: «Общие вопросы строительства», «Фермерское хозяйство», «Объекты строительства, строительные материалы и изделия», «Строительные конструкции», «Инженерное обеспечение объектов строительства», «Технология и механизация строительства», «Инженерные изыскания в строительстве».

«Бюлетень реєстрації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт» (виходить від 2001) Укр. ін-ту наук.-тех. і екон. інформації містить відомості про неопублік. звіти н.-д. та дослідно-конструктор. робіт з різних галузей знання. Сигнальну та реферат. інформацію про неопублік. звіти таких робіт подає також Всерос. наук.-тех. інформ. центр у багатосерій. виданнях: «Бюллетень регистрации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР)»; «Сборник рефератов НИР и ОКР» (виходить у 27-ми серіях). Реферат. ж. «Депоновані наукові роботи», який видає Держ. наук.-тех. б-ка України (ДНТБ) від 1997, інформує про наук. дослідж. з різних галузей знань, зокрема з техніки. Містить реферати та бібліогр. описи наук. монографій, статей, оглядів, зб. наук. робіт, мат. конференцій, з’їздів, нарад та симпозіумів, які депоновані в ДНТБ (1974–97 – «Указатель депонированных рукописей, поступивших в республиканский СИФ в ... году»).

Про книги та журнали з природн., тех., мед. наук, які надходять до б-к СНД, повідомляють зведені каталоги: «Общественный сводный каталог зарубежных книг: Естественные науки. Техника. Сельское хозяйство. Медицина» (від 1949), «Общесоюзный сводный каталог зарубежных периодических изданий: Естественные науки. Техника. Сельское хозяйство. Медицина» (від 1949), «Иностранные научнотехнические журналы, выписанные библиотеками Украины на ... год» (від 1955); зведений каталог «Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР», підготовл. ЦНБ АН УРСР 1980. Відомості про наявність іноз. книг у б-ках Києва містить «Каталог новых иностранных книг, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Киева в ... году», який видає Нац. парламент. б-ка України від 1988.

Інформація про життя та діяльність вчених, які працювали в галузі тех. наук, розміщ. в окремих біобібліогр. покажчиках та серіях. У серіях АН УРСР «Вчені УРСР» та «Біобібліографія вчених УРСР» – «Віктор Васильович Данилевський» (К., 1963), «Федор Павлович Белянкин» (К., 1977), «Валентин Никитич Потураев» (К., 1982). У серії АН СРСР «Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. тех. наук. Металлургия.» – «Борис Евгеньевич Патон» (Москва, 1979). У серії біобібліогр. праць ЛНБ 1956 видала матеріали «Наукові праці учених Львова. Техніка і прикладна механіка». Наук.-тех. б-ка Держ. ун-ту «Львівська політехніка» 1996 видала покажч. «Богдан Іванович Стадник» у серії «Біобібліографія вчених “Львівської політехніки”».

Видано також покажчики 2-го ступ.: бібліогр. покажч. Книжк. палати УРСР «Книга про книги. 1917–1963. Техніка. Промисловість. Транспорт. Комунальне господарство» (Х., 1964), «Рекомендаційні бібліографічні посібники з питань техніки» Харків. держ. наук. б-ки ім. В. Короленка (Х., 1972). Держ. публ. б-ка ім. М. Салтикова-Щедріна видала «Путеводитель по иностранной библиографии технической литературы. 1945–1956» (1957) Л. Зільберминця та «Библиография советской технической библиографии. 1917– 1959» (1959; обидва – Ленінград).

Швидкий розвиток наук.-інформ. діяльності дав змогу за допомогою ЕОМ створити низку принципово нових покажчиків. Одним із джерел є видання Ін-ту наук. інформації США «Science citation index» (SCI, 1964), для створення якого опрацьовується щорічно бл. 1800 книг і понад півмільйона статей з журналів з усіх точних, природн. і приклад. наук (містить кілька мільйонів посилань). Користуватись покажчиками допомагають: алфавіт. покажч. цитованих робіт, покажч. джерел (авторів робіт, у яких вони цитувались), предмет. покажч., покажч. орг-цій. SCI – єдине бібліогр. джерело світ. інформації, яке, крім бібліогр. опису і реферату публікацій, містить відомості про пристатейну бібліографію. Щорічні випуски SCI подають бiблiогр. описи публiкацiй i бiблiогр. посилання, якi є в них, з галузей: науки про Землю, фiзика, хiмiя, математика, с.-г. науки, харч. пром-сть, технiка, охорона довкілля, клiн. медицина, приклад. науки, буд-во – з 3600 найзначніших журналiв, понад 1400 книг та збiрникiв, якi видаються у свiтi. Посилання, наведені в цих публiкацiях, є засобом наук. комунiкацiї i дають змогу простежити розвиток наук. напрямiв, подають вiдомостi про науковi проблеми, а також використовуються в наук. дослiдж. для визначення вагомостi окремих публiкацiй i рейтингу вчених. Джерела наук.-тех. інформації містить також мережа Інтернет.

Літ.: Библиография техники. Ч. 1. Москва, 1975; Корнєйчик І. І. Розвиток бібліографії на Україні. Х., 1961. Вип. 1–5.

Н. І. Моїсеєнко

Стаття оновлена: 2003