Бібліотека Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка

БІБЛІОТЕ́КА ЖИТО́МИРСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. І. Франка Засн. 1919 у Житомирі як б-ка пед. ін-ту (нині Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка). Основу книгозбірні склали фонди Житомир. чол. г-зії (серед зібрання – книги, які 1860 подарував г-зії Ю. Крашевський). 1919–22 б-ку очолював природодослідник і краєзнавець М. Кудрицький. Перед 2-ю світ. війною фонди б-ки нараховували понад 90 тис. прим., але під час війни були повністю знищені. 1944 книгозбірню довелося створювати заново і вже у вересні у ній було 15 тис. книг. У 1960-х рр. у зв’язку з переведенням із Бердичева природн. ф-ту книжк. фонд збільшився до 333-х тис. од. зберігання; нині він становить 425 тис. прим. і комплектується наук., навч. і худож. літ-рою. Зберігаються раритетні вид.: «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (1891), «Большая энциклопедія: Словарь общедоступных свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ знанія» (1896; обидва – С.-Петербург), «Филологическія записки. Журналъ, посвященный изслѣдованіямъ и разработкѣ разныхъ вопросовъ по языку, литературѣ и вообще по сравнительному языкознанію и славянскимъ нарѣчіямъ: годъ тридцать четвертый» (вып. 5–6, Воронежъ, 1894), «Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого: Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей» (ч. 7, Москва, 1906). У структурі б-ки: 3 відділи (комплектування, обробки літ-ри та наук. організації каталогів, обслуговування), 5 абонементів та 4 чит. зали. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (ген. абетк., системат., абетк.) та картотек (галуз. тематичних та літ.-краєзнавчої). Б-ка організовує літ. вечори, зустрічі, бібліогр. огляди, презентації книг. Зав. б-ки В. Шевченко (від 1997).

П. Ф. Ромашок

Стаття оновлена: 2003