Бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

БІБЛІОТЕ́КА ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ НА́ФТИ І ГА́ЗУ Засн. 1960 як б-ка заг.-тех. ф-ту Львів. політех. ін-ту, від якого починає свою історію Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. Структурні підрозділи б-ки: довідк.-бібліогр. відділ із залом каталогів і картотек, відділ обслуговування з 4-ма абонементами, 6-ма чит. залами, відділи книгозберігання, комплектування та обробки літ-ри. Бібліотеч. фонд галузевий, заг. кількість – 1,08 млн прим., зокрема понад 254 тис. книг, понад 98 тис. період. вид., 434 305 спец. видів, 140 дис., ін. види видань і неопубл. матеріали – 297 928 та ін. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з гірн. справи, нафт. і газ. пром-сті, геології, природн. наук, машинобудування, економіки та ін. Фонд рідкіс. видань бл. 2000 прим., серед них – «Геогнозія или наука о горахъ и горныхъ породахъ» (1810), «Матеріалы для минералогіи Россіи» М. Кокшарова (в 4х ч., 1852–62), «Геологія. Общій курсъ» О. Іностранцева (у 2-х т., 1889–95; усі – С.-Петербург), «Исторія земли. Геологія на новыхъ основаніяхъ» Ф. Морфа (перекл. з нім., Москва, 1868) та ін. Працівники б-ки готують темат. бібліографічні та біобібліографічні покажчики. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (читац. абетк., системат. абетк., абетк. іноз. літ-ри, системат., дис., автореф. дис., період. та інформ. видань) і системат. картотек (зокрема гол. довідкової). Б-ка видала бібліогр. покажчики «Діячі світової науки (1950–97)» (1999), «Морські нафтогазові технології (1982–99)» (2000). Б-ка – обл. метод. центр б-к ВНЗів 3–4-го рівнів акредитації.

Я. А. Пилип

Стаття оновлена: 2003