Бібліотека ім. Г. Денисенка Національного технічного університету України Київський Політехнічний Інститут | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бібліотека ім. Г. Денисенка Національного технічного університету України Київський Політехнічний Інститут


Бібліотека ім. Г. Денисенка Національного технічного університету України Київський Політехнічний Інститут

БІБЛІОТЕ́КА ім. Г. Денисенка НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ УКРАЇ́НИ «КИ́ЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т» Засн. 1898 одночасно з Київ. політех. ін-том (нині «Київський політехнічний інститут» Національний технічний університет України) як фундаментальна. Нині має статус науково-технічної. Початк. фонд – 556 книг і 17 журналів, а також видання, подаровані проф. Ун-ту, зокрема В. Кирпичовим, М. Коноваловим, К. Шиндлером, І. Жуковим, держ. і громад. установами. Обмін наук. періодикою проводився з б-ками США, Німеччини, Великої Британії, Японії та ін. країн від 1901, чому сприяв вихід 1-го тому «Известий Киевского политехнического института». 1-й дир. – М. Біляшівський (1898–1902). У 1917 фонди становили 50 тис. од. зберігання. У 20–30-і рр. фонди значно збагатились. Поряд з відділами навч. літ-ри, періодики, наук.-тех. літ-ри створ. відділи комплектування і обробки літ-ри, бібліографії, нормат.-тех. документації, соц.-екон. та худож. літ-ри, філії на мех., хім.-технол. та енергет. ф-тах. 1938 фонди складали 310 тис. од. зберігання. Під час нім. окупації б-ка втратила майже 145 тис. прим. видань. У повоєн. період фонди поповнювалися за рахунок отримання обов’язк. прим. з Центр. колектора наук. б-к Москви. Відкрито філії б-ки при філіях Ун-ту у Вінниці, Чернігові, Житомирі, Конотопі, Нововолинську (нині перші три – самостійні установи). 1979 фонд разом з філіями становив 2 млн прим. Комісія з наук. орг-ції праці розробила систему підвищення кваліфікації працівників б-ки, збірники регламентуючих документів. 1973 видано бібліогр. покажчики «Історія Київського політехнічного інституту», «Праці викладачів Київського політехнічного інституту», системат. покажчик дис., захищених в Ун-ті, які зберігаються у фондах б-ки. Нині у структурі б-ки – відділи комплектування, наук. опрацювання документів та орг-ції каталогів, інформ. та довідк.-бібліогр. роботи, навч. літ-ри, видань ВНЗу, наук.тех. літ-ри, періодики, нормат.-тех. документації, соц.-екон. і худож. літ-ри, наук.-методичний, механізації й автоматизації бібліотечноінформ. процесів. Зібрано колекції праць викладачів Ун-ту від 1898, за ними укладено бібліогр. покажчики, а також довідк. списки викладачів та студентів від часу заснування Ун-ту. Нині книжк. фонд б-ки становить бл. 3 млн прим.: 500 тис. прим. вітчизн. та іноз. період. видань, 1,5 млн підручників, навч. та навч.-метод. посібників, довідкових видань, 80 тис. офіц. видань, 5 тис. дис., монографії, зб. наук. праць, нормат.-тех. та тех. документація, документи на електрон. носіях. Щорічні надходження становлять бл. 100 тис. прим. (10 тис. назв). Є 15 спеціаліз. чит. залів на 1500 місць; 6 абонементів: періодики, соц.-екон., худож., наук.-тех. літ-ри, 2 навч. літ-ри, а також зали каталогів, інформ. і довідково-бібліогр. роботи, 8 книгосховищ. Від 1996 функціонує локал. комп’ютерна мережа – складова заг.-університет. і мережі «Уран», яка об’єднує провідні тех. ВНЗи України. Б-ка має доступ до мережі Інтернет, послугами якої можна користуватися у 10 чит. залах (зокрема повнотекст. версіями понад 5000 електрон. газет, бюлетенів, наук. журналів; доступ до баз даних б-к України, Росії та ін. країн; законодав. матеріалів бази «Ліга-Закон» тощо). Б-ка – учасник корпорат. електрон. каталогу період. видань, які отримують провідні б-ки ВНЗів Києва; передплачує 900 період. видань, має систему традиц. каталогів і картотек, від 1987 веде електрон. каталог. За міжбібліотеч. абонементом послугами користуються 983 б-ки. Б-ка підтримує зв’язки з іноз. культур. центрами в Україні та їх б-ками: Британ. радою, центром інформ. ресурсів посольства США, франц. культур. центром, нім. Ґете-Інститутом (офіс розташ. у приміщенні б-ки). Спільно з ними б-ка проводить семінари, конференції, круглі столи. Б-ка підготувала 17 метод. розробок, 23 бібліогр. покажчики. Серед них: «Каталог периодических изданий КПИ императора Александра ІІ» (1909); «Труды преподавателей КПИ: Монографии и учебники 1898–1973» (1973); «Методические указания по курсу “Основы информатики, библиотековедения и библиографии”» (1983); «Изучение эффективности функционирования учебных изданий в вузе» (1984); «Связь вуза с производством – необходимое условие подготовки современного инженера» (1985); «Нормы на основные процессы библиотечно-библиографической работы НТБ КПИ» (1986); «Самостоятельная работа и активизация творчества студентов» (1986); «Структура НТБ и ее отделов: Сб.» (1988); «Контроль качества подготовки студентов в вузе» (1989); «Проблемы высшей школы» (1989); «Учебный процесс: Состояние. Перспективы» (1990); «Совершенствование и активизация учебного процесса в вузе» (1991); «Бізнес. Маркетинг. Менеджмент» (1993). Дир. В. Дригайло (від 1991).

Літ.: Сафронієв М. С., Біляшівський М. Ф. Сторінка з історії бібліотеки КПІ // Вісті Київ. політех. ін-ту. 1926. Кн. 1; Сафронієв М. С. Бібліотека Київського політехнічного інституту // Журн. бібліотекознавства та бібліографії. 1930. № 4; Гандюхіна Л. Академік М. Ф. Біляшівський – перший бібліотекар КПІ // Київ. політехнік. 1997, 25 верес.; Дригайло В. Г. 100 років Науково-технічній бібліотеці НТУУ «КПІ» ім. професора Г. І. Денисенка: Віхи зростання // Вузівські б-ки на порозі ХХІ століття: Впровадження нових технологій. Мат. міжнар. конф. Київ, 20–23 травня 1998. К., 1998; Дригайло В. Г., Дригайло С. В. 100 років Науково-технічній бібліотеці НТУУ «КПІ» ім. професора Г. І. Денисенка. К., 2000.

Статтю оновлено: 2003